Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε)
Δημοσίευση: 25 Απρίλιος, 2016
Καταληκτική Ημερομηνία:

Ημερομηνία Έναρξης: 25/04/2016

Ημερομηνία Λήξης:  06/05/2016

Νέα Ημερομηνία Λήξης: 11/05/2016

Υποβάλετε την αίτησή σας εδώ

Διαβάστε την πρόκληση εδώ  και   εδώ  την τροποποιητική απόφαση ως προς την σύνθεση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης  

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 Αθήνα 22/04/2016

Α.Π. 1099

 Ο Υπουργός Επικρατείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. του ν. 4339/2015 (Α΄133/29-10-2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ Α.Ε ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας – Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄82) και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4369/2016 (Α’33) και ισχύει και ιδίως των άρθρων 46, 47 και 48 του ν. 4339/2015, όπως ισχύουν,

β. του ν.3429/2005 (Α΄134) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο), όπως τροποποιηθείς ισχύει και

γ. του ν. 3528/2004 (Α΄26) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 44, του ν. 4339/2015 (Α΄133), ως ισχύει, ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, και απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της εν λόγω θέσεως.

Α.         Περιγραφή της θέσης:

Η θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε είναι πλήρους απασχόλησης. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4339/2015 (Α΄133/29-10-2015), όπως ισχύει, καθώς και τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. Στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος καλείται να συμβάλλει αποφασιστικά, σε συνεργασία με τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Διευθύνσεων ώστε το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε να ανταποκριθεί με επιτυχία στον ιδιαίτερο ρόλο του.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Δ.Σ και Διευθύνων Σύμβουλος:

α) Χαράσσει την πολιτική του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στο πλαίσιο της εθνικής επικοινωνιακής πολιτικής και των αποφάσεων του Δ. Σ..

β) Εκπροσωπεί νομίμως το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. στις σχέσεις του με τις δημόσιες αρχές, καθώς και στις σχέσεις του με τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

γ) Υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τρίτους και συμφωνίες, που αφορούν στην πολιτική και στους στρατηγικούς στόχους του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

δ) Καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ..

ε) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

στ) Υποβάλλει στο Δ. Σ. τις προτάσεις και τις εισηγήσεις, που απαιτούνται για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ζ) Υπογράφει μαζί με τον γραμματέα τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., καθώς και τα αντίγραφα και τα αποσπάσματα αυτών.

η) Έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των αποφάσεων του Δ.Σ. και του συνολικού έργου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

θ) Προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. και διευθύνει το έργο τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις αποφάσεις του Δ.Σ..

ι) Φροντίζει για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού, του απολογισμού, καθώς και της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων.

ια) Παρακολουθεί, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το προσωπικό.

ιβ) Υπογράφει όλα τα έγγραφα του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ιγ) Είναι διοικητικός και πειθαρχικός προϊστάμενος των υπηρεσιών και των υπαλλήλων του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ιδ) Εντέλλεται και υπογράφει όλες τις διενεργούμενες δαπάνες και κινεί όλους τους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε..

ιε) Αποφασίζει για έκτακτα και κατεπείγουσας φύσης θέματα και υποβάλλει, εκτός ημερήσιας διάταξης, τις αποφάσεις αυτές για έγκριση στο Δ.Σ. στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του.

ιστ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, που ανατίθεται σε αυτόν ρητά από τον παρόντα νόμο, τους Κανονισμούς Λειτουργίας και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα διοριστεί με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία φορά και για ίσο χρονικό διάστημα. Το ύψος των συνολικών αποδοχών του θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και του αρμοδίου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Β.            Νόμιμες προϋποθέσεις, Ουσιαστικά προσόντα.

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο, τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

1. Να έχουν την ιδιότητα είτε του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

2. Nα είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους

3. Nα είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής,

4. Να γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα,

5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και  εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τον σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε

Επισημαίνεται ότι επαγγελματική και διοικητική εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθώς και τυχόν ειδική εμπειρία στην ψηφιακή τεχνολογία και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.

Γ.             Κωλύματα και ασυμβίβαστα

Η ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε είναι ασυμβίβαστη και αποκλείεται ο διορισμός αν:

1. Έχει εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8, 9 και 149 του ν. 3528/2004 (Α΄26) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει,

2. Δεν προβούν στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα οριζόμενα στον νόμο προ του διορισμού τους (παρ. αρθρ. 9 ν. 4270/2014).

3. Έχουν πτωχεύσει,

4. Έχουν αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης διευθυντού ή στελέχους οιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος,

5. Έχει αμφισβητηθεί η υπαλληλική τους ιδιότητα και εν γένει συντρέχουν τα κωλύματα και ασυμβίβαστα του ν. 3528/2004 (Α΄26) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

6. Όποιος είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος μιας δημόσιας επιχείρησης απαγορεύεται να είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος ή μέλος διοικητικού συμβουλίου άλλης δημόσιας επιχείρησης. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Δημόσιας Επιχείρησης δύναται να είναι Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτή Δημόσιων Επιχειρήσεων, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση.

Δ.         Διαδικασία επιλογής και διορισμού.

1.         Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και διαθέτουν τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καλούνται να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας στον διαδικτυακό τόπο www.opengov.gr μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 .

Η αίτηση υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης  του Ν. 1599/1986 και ως εκ τούτου θα πρέπει να βεβαιώνεται σε αυτήν ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου τα προαναφερθέντα κωλύματα διορισμού, καθώς και ότι έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές (ισχύει για τους άνδρες ενδιαφερομένους).

Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση και ταυτόχρονα με την υποβολή της αιτήσεώς του πρέπει να επισυνάψουν σε ηλεκτρονική μορφή (σαρωμένα αρχεία) τα εξής:

α. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται τα προσόντα και τα στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας του ενδιαφερομένου.

β. Αποδεικτικά των αναφερόμενων στο βιογραφικό σημείωμα προσόντων και στοιχείων, που έχουν αποκτηθεί ως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικότερα οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να έχουν αναγνωρισθεί από τους αρμόδιους φορείς, ενώ τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.

γ. Δημοσιευμένες εργασίες, όπως άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά εγνωσμένου κύρους ή μονογραφίες, ή τίτλους βιβλίων αναγνωρισμένων εκδοτικών οίκων, που τεκμηριώνουν αξιόλογο αυτοδύναμο επιστημονικό έργο, καθώς και τυχόν εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια.

Αιτήσεις που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς ή θα κατατεθούν εκπροθέσμως δεν εξετάζονται και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης δεν εξετάζονται αιτήσεις, στις οποίες ο ενδιαφερόμενος δεν βεβαιώνει τη μη συνδρομή στο πρόσωπό του των προαναφερθέντων κωλυμάτων διορισμού ή δεν αναγράφει τα στοιχεία τηλεφωνικής ή και ηλεκτρονικής επικοινωνίας με αυτόν.

2.         Η αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων γίνεται από τριμελή επιτροπή η οποία αποτελείται από τους:

1) Γεώργιο Παπακωνσταντίνου του Αλεξίου-Αλεξάνδρου, Καθηγητή του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με ΑΔΤ Χ 208991, ως Πρόεδρο, τον οποίον σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο Ιωάννης Πάγγος του Βασιλείου, Προϊστάμενος της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με ΑΔΤ ΑΜ 001039,

2) Χρήστο-Νικόλαο Αναγνωστόπουλο του Ευσταθίου, Αναπληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Πρόεδρο του Τμήματος Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας με ΑΔΤ ΑΕ 082263, ως τακτικό μέλος, τον οποίον σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η Αικατερίνη Λάμπρου του Γεωργίου, Προϊσταμένη της Δ/σης Επικοινωνίας και Προβολής στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με ΑΔΤ ΑΜ133084  και

3) Παναγιώτη Κυριακουλάκο του Ιωάννη, Λέκτορα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με ΑΔΤ ΑΚ 116193, ως τακτικό μέλος, τον οποίον σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει ο Γεώργιος Χουλιάρας του Αθανασίου,  Προϊστάμενος του τμήματος ΓΤΕ εξωτερικού στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με ΑΔΤ ΑΜ 236607.

Γραμματέας της ως άνω επιτροπής ορίζεται η Bασιλική Τζιώγα του Αποστόλου, υπάλληλος του κλάδου ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με Α.Δ.Τ. Π579521, την οποία σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η Ζωή Χρηστίδου του Αλεξάνδρου, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με ΑΔΤ ΑΜ 119118.

Για τη λειτουργία της ως άνω επιτροπής, εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις περί λειτουργίας συλλογικών οργάνων του ν.2690/1999, όπως ισχύει.

3.         Η επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και με αιτιολογημένη εισήγησή της που περιλαμβάνει εξατομικευμένη κρίση για κάθε υποψήφιο, τους κατατάσσει σε αξιολογική σειρά. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της αξιολόγησης η επιτροπή αποστέλλει τον αξιολογικό πίνακα στους Υπουργούς, των οποίων τα υπουργεία εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4339/2015, όπως ισχύει.

Οι ανωτέρω οφείλουν μέσα σε πέντε μέρες από την λήψη του ανωτέρω αξιολογικού πίνακα να διαμορφώσουν, με βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα, την πρότασή τους  για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., την οποία θα πρέπει να αποστείλουν στον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργό.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δεν προτείνουν μέσα στο ανωτέρω χρονικό διάστημα υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου, ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός αποφασίζει για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, με βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. διορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμοδίου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4.         Με την παρούσα απόφαση καταργείται η με αρ.πρωτ. 587/1-3-2016 (ΑΔΑ:ΨΠΘΧ4651ΧΦ-Ω6Σ) προηγούμενη ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
5.         Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν ήδη καταθέσει αιτήσεις με την ανωτέρω καταργηθείσα ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., καλούνται  να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον τους.

Η παρούσα να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους http://diavgeia.gov.gr και www.opengov.gr

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναφορικά με τη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα 10/06/2016   

                                                                                                        Α.Π. 1515 

 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), αναφορικά με τη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

Ο Υπουργός Επικρατείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α. του ν. 4339/2015 (Α΄133/29-10-2015) «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.Ρ.Τ Α.Ε ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) – Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας – Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης – Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄82) και άλλες διατάξεις.», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4369/2016 (Α’33) και ισχύει και ιδίως των άρθρων 46, 47 και 48 του ν. 4339/2015, όπως ισχύουν,

 β. του ν.3429/2005 (Α΄134) «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο), όπως τροποποιηθείς ισχύει

 γ. του ν. 3528/2004 (Α΄26) «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.

 δ. την υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε),

 ε. το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε), αναφορικά με τη σύνθεση της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων και ορίζουμε τον κ. Μιχάλη Μεϊμάρη του Γεωργίου, Καθηγητή του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ΑΔΤ ΑΙ 637910, σε αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Παπακωνσταντίνου του Αλεξίου-Αλεξάνδρου, λόγω παραίτησης του τελευταίου.

Ο κ. Μεϊμάρης  καταλαμβάνει τη θέση του Προέδρου της εν λόγω επιτροπής και σε περίπτωση κωλύματός του αναπληρώνεται από τον κ. Ιωάννη Πάγγο του Βασιλείου, Προϊστάμενο της Δ/σης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας με ΑΔΤ ΑΜ 001039.

 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. πρωτ. 1099/22-04-2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε» (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε).

Η παρούσα να αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους http://diavgeia.gov.gr  και www.opengov.gr .

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

 

Σχετικές Αναρτήσεις