Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης για την Επιλογή Πρόεδρου και Μελών του Συμβούλιου Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) (9 Ιουνίου 2020)
Δημοσίευση: 12 Μάρτιος, 2020

Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να υποβάλετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας πατήστε τον σύνδεσμο https://online.ekdd.gr/applications

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

9 Ιουνίου 2020

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

 

Η πενταμελής ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της ΕΑΔ, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 48/23-12-2019 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 214), με τη σύνθεση που ορίζεται στην υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.ΕΑΔ/οικ.3984/28-01-2020 (ΑΔΑ: 64ΡΑ46ΜΤΛ6-ΗΣΔ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ολοκλήρωσε το έργο της αξιολόγησης των υποβληθεισών υποψηφιοτήτων για τις θέσεις Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της ΕΑΔ.

Κατά τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. ΔΙΔΚ/7873/12-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΗ2Θ46ΜΤΛ6-ΜΘΖ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Επιλογής συνέταξε τρεις (3) αξιολογικούς πίνακες:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (Πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr, στον διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αναφέρονται ονομαστικά μόνο στον ως άνω πίνακα Γ, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 5 του Κεφ. Γ΄ Ι. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ της οικείας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Υποψήφιοι που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των ανωτέρω πινάκων ήτοι έως και την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

 

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά επί αποδείξει στη διεύθυνση:

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 15 Τ.Κ. 10674

(Ένσταση για τη διαδικασία επιλογής Προέδρου και Μελών ΣΔ της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας)

 

 

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή θα υποβάλει προς το Υπουργικό Συμβούλιο τον τελικό κατάλογο με τους επικρατέστερους υποψηφίους.

 

 

 

Από την Επιτροπή Επιλογής

 

Σχετικές Αναρτήσεις