Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων
Δημοσίευση: 11 Ιούνιος, 2020
Καταληκτική Ημερομηνία: 11 Αυγούστου 2020

 

 

Με τις διατάξεις του ν.4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν οι διατάξεις του ν.3912/2011 (Α΄ 17) και των λειτουργιών ως ανώνυμη εταιρεία «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.)» μετονομάστηκε και μετεξελίσσεται σε «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (Τράπεζα), με διεύρυνση του σκοπού και των δραστηριοτήτων του και αναβάθμιση της λειτουργίας του, μέσω της αναδιάρθρωσης και της ενίσχυσης των δομών του.

Η Τράπεζα λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και οι μετοχές της ανήκουν στο σύνολό τους στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το έργο, το οποίο καλείται να επιτελέσει εκτείνεται σε ευρύ φάσμα αντικειμένων, σχετικών με την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων. Το έργο αυτό πρέπει να οργανωθεί στο σύνολό του το ταχύτερο δυνατό, διότι η επιτυχημένη διεξαγωγή του οδηγεί στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Δεδομένου των αυξανόμενων οργανωτικών και λειτουργικών αναγκών της Τράπεζας και για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και η μετεξέλιξή της, ενόψει της πλήρους εκτέλεσης των καταστατικών της σκοπών, κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω στελέχωσή της.

Στον παρόν στάδιο, με τη με αριθμό 1/2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η Τράπεζα επιλέγει την κάλυψη αναγκών στελέχωσης με αποσπάσεις προσωπικού που υπηρετεί, με σχέση εργασίας μονίμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, σε Δημόσιες Υπηρεσίες, σε Ν.Π.Δ.Δ., σε Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε ανεξάρτητες Αρχές, το οποίο θα επιθυμούσε να εργασθεί στην Τράπεζα.

Στην πρόσκληση παρέχονται πληροφορίες προς τους ενδιαφερόμενους για την Τράπεζα, σχετικά με το αντικείμενο, το ρόλο και την προοπτική της και παρατίθενται οι τομείς απασχόλησης που προγραμματίζεται να στελεχωθούν. Η πρόσκληση απευθύνεται σε υπαλλήλους με συγκεκριμένες γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες, κατά τομέα απασχόλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν και θα αποσπαστούν θα υπηρετήσουν είτε ως υπάλληλοι/στελέχη είτε σε θέσεις ευθύνης, ανάλογα με τις ανάγκες και κατά την κρίση της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, η Τράπεζα θα δέχεται αιτήσεις υποψηφίων μέχρι τις 11 Αυγούστου 2020.

Επισημαίνεται ότι, λόγω των αυξημένων και επειγουσών αναγκών της Τράπεζας, η διάρκεια της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα είναι ανοιχτή για διάστημα εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου θα είναι δυνατή η σταδιακή αξιολόγηση βιογραφικών σημειωμάτων και έγκριση αποσπάσεων από το ΔΣ.

Καλείστε, στην εκδήλωση του ενδιαφέροντός σας για απόσπαση στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, σύμφωνα με το περιεχόμενο, τους όρους και τη διαδικασία που περιγράφονται στη με αριθμό 1/2020 πρόσκληση που επισυνάπτεται.

 

Η Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνουσα Σύμβουλος

Αθηνά Χατζηπέτρου

 

Πρόσκληση 1/2020 (σε μορφή .pdf)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή .pdf)

Αίτηση Συμμετοχής (σε μορφή .docx)

 

Σχετικές Αναρτήσεις