Ανάρτηση Πινάκων Αξιολόγησης (18 Ιουνίου) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Δημοσίευση: 5 Μάιος, 2021

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αίτησης: Πέμπτη 06.05.2021, ώρα 08:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αίτησης: Δευτέρα 24.05.2021, ώρα 23:59:59

 

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. οικ. 14037/05.05.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) (εφεξής Αρχή), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει και τις όμοιες της υπ’ αριθμ. 8882/18-3-2021 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1063).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46ΜΙ0Φ-ΒΔΔ) και στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr.

Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση έχουν α) οι υπηρετούντες με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και β) ιδιώτες υποψήφιοι.

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθμ. οικ. 14037/05.05.2021  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι υποψήφιοι που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για διορισμό στην προκηρυσσόμενη θέση και κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://online.ekdd.gr/applications/: ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ενότητα «Διαδικασία Υποβολής Αίτησης» της ανωτέρω πρόσκλησης.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

14 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Η πενταμελής Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.  10764/19-04-2021 (ΑΔΑ: ΡΙΠΦ46ΜΙ0Φ-4ΦΗ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 18577/10-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ56Η46ΜΙ0Φ-ΡΡ7) όμοια, συνεδρίασε τη Δευτέρα, 14-06-2021, προέβη σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. οικ. 14037/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46ΜΙ0Φ-ΒΔΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνέταξε τρεις (3) αξιολογικούς πίνακες:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο),

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια μοριοδότησης της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr και στον διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αναφέρονται ονομαστικά μόνο στον πίνακα Γ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Επί των ανωτέρω πινάκων οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης ενώπιον της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής υποψηφίων για τη θέση του Διοικητή, εντός τριών εργάσιμων ημερών (από την Τρίτη, 15-06-2021 έως και την Πέμπτη, 17/06/2021 και ώρα 23.59’),

  • είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση enstaseisaead.gr
  • είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ώρες στην ταχυδρομική διεύθυνση, Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 10442, Αθήνα,

δια των γραμματέων της Ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής κκ. Σπυράτου Μαρίνας και Κουμανταράκη Νίκης.

Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Επιτροπή θα υποβάλει προς το Συμβούλιο Διοίκησης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας τον κατάλογο με τους τέσσερις επικρατέστερους υποψηφίους.

 

Από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

18 Ιουνίου 2021

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ (ΕΑΔ)

Η πενταμελής Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής για την πλήρωση της θέσης του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που συγκροτήθηκε με την αρ. πρωτ.  10764/19-04-2021 (ΑΔΑ: ΡΙΠΦ46ΜΙ0Φ-4ΦΗ) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. πρωτ. 18577/10-06-2021 (ΑΔΑ: Ψ56Η46ΜΙ0Φ-ΡΡ7) όμοια, συνεδρίασε την Παρασκευή, 18-06-2021, και κατόπιν ολοκλήρωσης της εξέτασης μίας ένστασης που υποβλήθηκε κατά των προσωρινών πινάκων στο πλαίσιο της αρ. πρωτ. οικ. 14037/05-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΥΩΕ46ΜΙ0Φ-ΒΔΔ) πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προχώρησε στην κύρωση των κάτωθι τριών (3) αξιολογικών πινάκων:

Α) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο),

Β) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

Γ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (πατήστε για να κατεβάσετε το αρχείο)

σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα κριτήρια μοριοδότησης της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης.

Οι ανωτέρω πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας www.aead.gr και στον διαδικτυακό κόμβο www.opengov.gr.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι αναφέρονται ονομαστικά μόνο στον πίνακα Γ, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Από την Ανεξάρτητη Επιτροπή Επιλογής

Σχετικές Αναρτήσεις