Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 5ΔΣ/2021 (ΑΔΑ:99ΝΤ6Η6-ΞΨΨ) για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)
Δημοσίευση: 6 Σεπτέμβριος, 2021
Καταληκτική Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2021

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  5ΔΣ/2021 (ΑΔΑ:99ΝΤ6Η6-ΞΨΨ) για την επιλογή Διοικητή και Υποδιοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (Α΄197)

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις  9 Σεπτεμβρίου,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14:00.

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις