Διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027»
Δημοσίευση: 24 Δεκέμβριος, 2021
Σχετικές Αναρτήσεις