Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1ΔΣ/2022 για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(ΙΤΥΕ)-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
Δημοσίευση: 28 Ιανουάριος, 2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 21 Φεβρουαρίου 2022

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1ΔΣ/2022 για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων(ΙΤΥΕ)-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (Α΄197).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 2 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

 

 

Σχετικές Αναρτήσεις