Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1ΥΓ/2022 (ΑΔΑ:ΨΕΘΒ6Η6-8ΕΧ) για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δημοσίευση: 24 Μάρτιος, 2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  1ΥΓ/2022 (ΑΔΑ:ΨΕΘΒ6Η6-8ΕΧ) για την επιλογή Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Τετάρτη 30 Μαρτίου – ώρα 08:00 και λήγει την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022 και ώρα 14:00.

Σχετικές Αναρτήσεις