Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου υπό τον τίτλο: «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 (L 305)»
Δημοσίευση: 2 Οκτώβριος, 2022
Σχετικές Αναρτήσεις