Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2ΔΣ/2022 (ΑΔΑ: 93ΞΥ6Η6-Θ94) για την επιλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
Δημοσίευση: 16 Νοέμβριος, 2022
Καταληκτική Ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  2ΔΣ/2022 (ΑΔΑ: 93ΞΥ6Η6-Θ94) για την επιλογή Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20-23 του ν.4735/2020 «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της  Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις.» (Α΄197).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις  21 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα  και ώρα 08:00 και λήγει στις  9 Δεκεμβρίου  2022, ημέρα  Παρασκευή   και ώρα 14:00.

Σχετικές Αναρτήσεις