Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπό τον τίτλο: «Επικαιροποίηση της ορολογίας που χρησιμοποιείται στον Αστικό Κώδικα, στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στον Ποινικό Κώδικα, στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, στον Κώδικα Συμβολαιογράφων και στον ν. 4478/2017, για την εναρμόνισή της με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ν. 4074/2012), και λοιπές διατάξεις»
Δημοσίευση: 23 Ιανουάριος, 2023