ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1ΕΥΣΤΑ/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών.
Δημοσίευση: 6 Μάρτιος, 2023
Καταληκτική Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2023

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ. αριθ. ΣΟΧ 1ΕΥΣΤΑ/2023 Προκήρυξη για την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια δύο (2) έτη, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 278 του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις».

Η Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα ‘’ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ (ΑΔΑ: ΨΘΞ4Η-ΝΡΝ), στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Οικονομικών και του ΑΣΕΠ, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας του Ταμείου Ανάκαμψης (https://www.minfin.gr/web/guest/tameio-anakampses).

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 6/3/2023, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και την 4/4/2023 και ώρα 23:59 μ.μ. (30 ημερολογιακές ημέρες).

Για να δείτε ολόκληρη την Προκήρυξη πατήστε εδώ

Σχετικές Αναρτήσεις