Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών
Δημοσίευση: 9 Ιανουάριος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 29 Ιανουαρίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 69377/29-12-2023 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Υποδιοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 9ΝΞ5465ΦΥΟ-ΣΡ3), στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ, καθώς και στις ιστοσελίδες των φορέων που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η 18-1-2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8:00 και λήγει στις 29-1-2024 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.