Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων
Δημοσίευση: 15 Ιανουάριος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 1 Φεβρουαρίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η αρ. πρωτ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 2097/12-1-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων του Υπουργού και του Υφυπουργού Υγείας. Η Πρόσκληση έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 92Ξ5465ΦΥΟ-6ΘΙ), στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Υγείας και του ΑΣΕΠ, καθώς και στις ιστοσελίδες των φορέων που αναφέρονται στην ανωτέρω πρόσκληση.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ορίζεται η 22-1-2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 και λήγει στις 1-2-2024 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.