Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων σε Υπουργεία
Δημοσίευση: 23 Φεβρουάριος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 11 Μαρτίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή δεκατεσσάρων (14) Υπηρεσιακών Γραμματέων στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού, Μετανάστευσης και Ασύλου, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης  σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν.4622/2019  «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΨΩΖΚ6Η6-ΓΦΕ­_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ. Επίσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr και στις ιστοσελίδες των οικείων Υπουργείων. Επισημαίνεται ότι, δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω Πρόσκληση έχουν οι υπηρετούντες τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014.

Για τη συμμετοχή τους στην υπ’ αριθ. 1ΥΓ/2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου.

Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά και τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ και Ε΄ της πρόσκλησης.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 28 Φεβρουαρίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

 

Οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (Βοήθεια -> Εγχειρίδια Χρήσης).

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Aνάπτυξης Εφαρμογών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4): τις εργάσιμες ημέρες κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 20:00 και τις αργίες κατά τις ώρες 10:00 μέχρι 16:00.
Σχετικές Αναρτήσεις