Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.
Δημοσίευση: 4 Μάρτιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 15 Απριλίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/22858/2027/29.02.2024 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 01/03/2024) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων  του Προέδρου  και  του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Εταιρεία Παγίων  Ε.ΥΔ.Α.Π.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 4.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: 9ΞΗΙ4653Π8-ΚΛΟ) και στον ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επίσης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 10η Μαρτίου 2024 και λήγει στις 15 Απριλίου 2024.

Σχετικές Αναρτήσεις