Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη συνολικά οκτώ (8) θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στον «Διαχειριστή Α.Π.Ε. & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.
Δημοσίευση: 16 Μάιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 3 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/52618/4811/16-05-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (8ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη συνολικά οκτώ (8) θέσεων που αφορούν σε όργανα διοίκησης στον «Διαχειριστή Α.Π.Ε. & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε.)., στην «Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών» (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ.), στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.), στο Πράσινο Ταμείο (Ν.Π.Δ.Δ.) και στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης  (Ε.Ο.ΑΝ.-Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: ΨΗΞ04653Π8-9ΝΧ) και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα της Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π. Α.Ε., της Ε.Α.Γ.Μ.Ε.-Ν.Π.Δ.Δ., στο Κ.Α.Π.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ., του Πράσινου Ταμείου-Ν.Π.Δ.Δ. και του Ε.Ο.ΑΝ.-Ν.Π.Ι.Δ. καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 20 Μαΐου 2024, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 08:00  και λήγει στις 3 Ιουνίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.».

 Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου ανάρτησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ): Ειρήνη Αναστασίου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΝ (τηλέφωνο: 213 1515 127, e-mail: e.anastasiouprv.ypeka.gr)

Σχετικές Αναρτήσεις