Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (7ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων)
Δημοσίευση: 24 Μάιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 11 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 72959 ΕΞ 2024/24.05.2024 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων  του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων) (Ν.Π.Δ.Δ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183) και ειδικότερα της παρ. 3 του άρθρου 4.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (6Μ51Η-41Ο) και αναρτάται στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. & Δανείων).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 31η Μαΐου  2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00 και λήγει την 11η  Ιουνίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Σχετικές Αναρτήσεις