Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
Δημοσίευση: 28 Μάιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 16 Ιουνίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 807/28-5-2024 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (11ΠΔΑ/2024) για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»” σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 690Υ46ΜΤΛΒ-ΝΑΑ) και αναρτάται στον διαδικτυακό κόμβο opengov.gr, στον ιστότοπο του Α.Σ.Ε.Π., στον ιστότοπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη  και στον ιστότοπο του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΠΑΝΟΔΟΣ».

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 3/6/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 14/6/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.. 

Σχετικές Αναρτήσεις