Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου,  του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε)
Δημοσίευση: 28 Ιούνιος, 2024
Καταληκτική Ημερομηνία: 17 Ιουλίου 2024

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/70056/6803/27-06-2024 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη των θέσεων του Προέδρου,  του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, με την επωνυμία «Οργανισμός Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας Ανώνυμη Εταιρεία» (Ο.Δ.Υ.Θ. Α.Ε),  σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 5062/2023 (Α’ 183).

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στο Πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” (ΑΔΑ: Ρ7ΙΤ4653Π8-ΑΤΠ) και αναρτάται στην ιστοσελίδα opengov.gr, στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την Παρασκευή 28η  Ιουνίου 2024 και λήγει την Τετάρτη 17η  Ιουλίου 2024.

Σχετικές Αναρτήσεις