Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφερόντος

Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται διαγραμματικά τα στάδια της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , η οποία προσφέρεται σαν υπηρεσία SAAS (Software As a Service) από το opengov.gr, προς τα Υπουργεία και αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος σε θέσεις ευθύνης.

Αιτήματα για δημοσίευση Προσκλήσεων αποστέλλονται στο opengovopengov.gr. Συνιστάται ο χρόνος διάρκειας της πρόσκλησης να είναι τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες.

 


1. Καταχώρηση Αιτήσεων

 • Αφορούν συγκεκριμένες θέσεις
 • Βασικά στοιχεία βασισμένα στο πρότυπο Europass, τροποποιήσεις ανά πρόσκληση
 • Καταχώρηση συνοδευτικών αρχείων (βιογραφικά, φωτογραφίες κτλ)

2.Ηλεκτρονική Αξιολόγηση

 • Προαξιολόγηση
  • Καθαρισμός δεδομένων
  • Προαιρετικό στάδιο
 • Αξιολόγηση
  • Κριτήρια (Σπουδές, Επαγγελματική Εμπειρία, Δραστηριότητα)

Οι προσκλήσεις υλοποιούνται με την τεχνική ευθύνη της μονάδας καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ.  Η μονάδα υποστηρίζει τις πλατφόρμες προσκλήσεων και υλοποιεί τις κατάλληλες ανά περίπτωση και είδος πρόσκλησης τεχνικές προσαρμογές.