Πλαίσιο Αρχών | Προσκλήσεις Στελέχωσης


Για την διαδικασία επιλογής στελεχών του δημοσίου τομέα

 

Οι κανόνες που θα διέπουν την αξιολόγηση των υποψηφίων περιλαμβάνουν και τα εξής

Αξιοκρατία: Όλες οι επιλογές για την στελέχωση της δημόσιας διοίκησης θα πρέπει να διέπονται από την επιτακτική και αδιαπραγμάτευτη αρχή της αξιοκρατίας, με τεκμηριωμένη επιλογή των ατόμων με ικανότητες, εμπειρία και προσόντα, που ταιριάζουν στο αντικείμενο του οργανισμού που θα στελεχώσουν.

Εντιμότητα: Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα πρέπει να έχουν προσήλωση στην τήρηση των αρχών και αξιών που πρέπει να διέπουν όποιον καταλαμβάνει δημόσια θέση και να εκτελούν τα καθήκοντά τους με εντιμότητα και ακεραιότητα.

Διαφάνεια: Ολες οι επιλογές θα πρέπει να ακολουθούν τις αρχές της ανοικτής διακυβέρνησης. Ολες οι πληροφορίες για τις διαδικασίες και τις τελικές επιλογές θα δημοσιοποιούνται. Ισότητα Ευκαιριών – Η διαδικασία θα λαμβάνει υπόψη της την υποχρέωση για ισότητα ευκαιριών.

Φύση διαδικασιών επιλογής: Η φύση της εκάστοτε διαδικασίας επιλογής σε δημόσιο αξίωμα θα πρέπει να είναι ανάλογη της φύσης και των συνεπαγομένων ευθυνών του αντίστοιχου αξιώματος.

Ανεξάρτητη ενδελεχής εξέταση: Δεν θα υπάρξει διορισμός πριν γίνει ενδελεχής εξέταση και επιβεβαίωση όλων των στοιχείων του προτεινομένου.

 

Χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν όσους επιδιώκουν κατάληψη θέσης στον δημόσιο τομέα

Ανιδιοτέλεια: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να ενεργούν αποκλειστικά και μόνο με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Οι ενέργειές τους δεν πρέπει να στοχεύουν σε οικονομικά ή άλλα οφέλη για τους ίδιους, την οικογένειά τους ή τους φίλους τους.

Ακεραιότητα: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων δεν θα πρέπει να επιτρέπουν στους εαυτούς τους να γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο όμηροι οικονομικών ή άλλων υποχρεώσεων σε άτομα ή επιχειρήσεις ή δέσμιοι συμφερόντων που θα επιδιώξουν ενδεχομένως να επηρεάσουν τις αποφάσεις τους κατά την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους.

Αντικειμενικότητα: Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, συμπεριλαμβανομένων πιθανών διορισμών, ανάθεσης συμβάσεων, αξιολόγησης, οι κάτοχοι των δημοσίων αξιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνουν αντικειμενικές αποφάσεις με μοναδικό κριτήριο το δημόσιο συμφέρον και την αξιοκρατία.

Κοινωνική Λογοδοσία: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων είναι υπόλογοι για τις αποφάσεις τους και τις ενέργειές τους στην κοινωνία και θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υποβάλλονται σε οποιοδήποτε έλεγχο κρίνεται απαραίτητος για τον τρόπο εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

Διαφάνεια: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις και να προβαίνουν σε ενέργειες με απόλυτη διαφάνεια. Έχουν την υποχρέωση να αιτιολογούν τις αποφάσεις και ενέργειές τους και να μην περιορίζουν τις λεπτομέρειες της τεκμηρίωσής τους παρά μόνον όταν αυτό σαφώς επιτάσσει το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον.

Εντιμότητα: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων έχουν υποχρέωση να δηλώνουν οποιαδήποτε ιδιωτικά συμφέροντα σχετίζονται με τα δημόσια καθήκοντά τους και να επιλαμβάνονται της επίλυσης ενδεχομένως αναφυομένων διαφορών κατά τρόπο που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον.

Ο αξιωματούχος ως πρότυπο: Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων πρέπει να υποστηρίζουν και να προωθούν τις παραπάνω αρχές αποτελώντας πρότυπο με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τις αποφάσεις και τις ενέργειές τους.