Ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης επί της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη

Με την παρούσα επιστολή, θα ήθελα να εκφράσω τις πιο θερμές μου ευχαριστίες σε όλους τους εταίρους αλλά και σε όσους συνέβαλαν και συμμετείχαν ενεργά στην δημόσια διαβούλευση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ένταξη.

 

Με εκτίμηση,

Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Σοφία Βούλτεψη

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη»

H Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, θέτει από σήμερα, 7 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ. σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για Ένταξη στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.

Η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη εκπονήθηκε από Ομάδα Εργασίας που συνέστησε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αρμόδια για την Ένταξη, κα Σοφία Βούλτεψη. Η Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών, και εγκρίθηκε στις 30.11.2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Η Νέα Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη βασίζεται στο νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ και υιοθετεί τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη, όπως διατυπώθηκαν στο Νέο Σχέδιο Δράσης της (24/11/2020), με έμφαση στην έγκαιρη δράση (early action) και στην διαδικασία προ-ένταξης για όσους διαθέτουν προσφυγικό προφίλ.

Ανάλογες συστάσεις έχουν διατυπωθεί και από τον ΟΟΣΑ, τον Διεθνή Οργανισμό Εργασίας του ΟΗΕ, το Διεθνές Κέντρο για την Ανάπτυξη της Μεταναστευτικής Πολιτικής (ICMPD), οργανισμό, ο οποίος εργάζεται για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων στις περιφερειακές προκλήσεις που αφορούν στη μετανάστευση και του οποίου η Ελλάδα έγινε το 19ο μέλος τον Οκτώβριο του 2021.

Στρατηγικός στόχος της Νέας Εθνικής Στρατηγικής είναι η προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με παράλληλη δημιουργία θέσεων εργασίας σε κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας και αύξηση του ΑΕΠ, ώστε να επωφελούνται Έλληνες και πρόσφυγες.

Η Νέα Εθνική Στρατηγική απευθύνεται τόσο στους αιτούντες άσυλο όσο και στους αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και είναι εναρμονισμένη με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει τέσσερις βασικούς πυλώνες:

(α) Προ-ένταξη των αιτούντων άσυλο για την ομαλή μετάβαση των ενηλίκων στην επαγγελματική ζωή και των ανηλίκων από την άτυπη στην τυπική εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις. Προάσπιση δικαιωμάτων και προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής και του Κράτους Δικαίου. Πρόληψη και αποτελεσματική προστασία από κάθε μορφή βίας.

(β) Κοινωνική ένταξη των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με ανάπτυξη εντατικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την διευκόλυνση της πρόσβασης των δικαιούχων στην αγορά εργασίας. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής.

(γ) Πρόληψη και αποτελεσματική προστασία από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης με ενίσχυση των μηχανισμών αναφοράς και

(δ) Παρακολούθηση και εποπτεία της ενταξιακής πορείας μέσω κοινώς αποδεκτών και συγκρίσιμων δεικτών.

Για την υλοποίηση της Νέας Εθνικής Στρατηγικής, πέραν του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, έχουν προβλεφθεί μηχανισμοί συντονισμού σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και ιδίως σε επίπεδο τοπικών και περιφερειακών Αρχών, ενώ σημαντικός ρόλος αναλαμβάνεται από άλλους αρμόδιους φορείς για την προετοιμασία, εξέλιξη και προγραμματισμένη εφαρμογή των διαφόρων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας με τους Διεθνείς Οργανισμούς και τις ΜΚΟ.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος/η καταθέτοντας τυχόν σχόλια και προτάσεις.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες, ήτοι μέχρι την 22 Ιανουαρίου ημέρα Σάββατο  και ώρα 14.00 μ.μ.

 

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Σοφία Βούλτεψη