Ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης επί της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ευχαριστεί θερμά όλες και όλους τις/τους συμμετέχουσες/-οντες. Οι εμπεριστατωμένες προτάσεις που καταγράφηκαν θα τύχουν μελέτης και επεξεργασίας προκειμένου να αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΤΕΨΗ

Δημόσια Ηλεκτρονική Διαβούλευση για την «Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων»

H Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία Βούλτεψη, θέτει από σήμερα, 17 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση την Εθνική Στρατηγική για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων www.opengov.gr.

Η Εθνική Στρατηγική έχει εκπονηθεί από την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και καλύπτει χρονική περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών. Η ΕΣΠΑΑ αποτελεί κείμενο στρατηγικού προσανατολισμού με στόχο τη χάραξη κατευθυντήριων γραμμών, και εγκρίθηκε στις 30.11.2021 από το Υπουργικό Συμβούλιο.

H Εθνική Στρατηγική υιοθετεί μια προσέγγιση βασισμένη στα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων προάγοντας τον κοινωνικό και παιδοκεντρικό χαρακτήρα της Πολιτείας για τους ανηλίκους που στερούνται γονικής μέριμνας, επιδιώκει να ενισχύσει την ανταπόκριση και αποτελεσματικότητα του συστήματος. Η υλοποίησή της πραγματοποιείται μέσα από το έργο και την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως είναι οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, οι διεθνείς οργανισμοί και τα θεσμικά όργανα και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ειδική Γραμματεία παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και την επικαιροποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας, με σεβασμό των δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντός τους, έχουν προκριθεί τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες δράσης.

Συγκεκριμένα, η Εθνική Στρατηγική για την προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων περιλαμβάνει τους ακόλουθους πυλώνες:

  1. Διασφάλιση της παροχής ολοκληρωμένης προστασίας και προώθηση των δικαιωμάτων των εννόμων συμφερόντων των παιδιών.
  2. Αναζήτηση και υλοποίηση βιώσιμων λύσεων για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο.
  3. Πρόληψη και αποτελεσματική προστασία από κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης και κακοποίησης.
  4. Εκσυγχρονισμός του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων και των δομών φιλοξενίας αυτών.

Στην ανοιχτή δημόσια διαβούλευση καλείται να συμμετάσχει κάθε δημόσιος φορέας, κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος/η καταθέτοντας τυχόν σχόλια και προτάσεις.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει 15 ημέρες, ήτοι μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

 

Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου

Σοφία Βούλτεψη