Άρθρο 02 – Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν.4251/2014 (80 Α΄) για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.4251/2014 προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:

ξ) Ενδοεταιρική μετάθεση: Η προσωρινή απόσπαση με σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση πολίτη τρίτης χώρας που, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών-μελών της Ε.Ε., από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους-μέλους και έναντι της οποίας ο πολίτης τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας πριν από τη μετάθεση και κατά τη διάρκειά της, προς οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα, και, κατά περίπτωση, η κινητικότητα μεταξύ των οντοτήτων υποδοχής που είναι εγκατεστημένες σε ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη-μέλη.·

ξα) Ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος: Κάθε πολίτης τρίτης χώρας που διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών-μελών της Ε.Ε. κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης και ο οποίος υπόκειται σε ενδοεταιρική μετάθεση.

ξβ) Οντότητα υποδοχής: Η οντότητα, στην οποία μετατίθεται ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, που είναι εγκατεστημένη, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, στην Ελλάδα.

ξγ) Διευθυντικό στέλεχος: Πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή καθοδήγηση κυρίως του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμο όργανο· η θέση αυτή περιλαμβάνει: τη διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζομένων με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες, την αρμοδιότητα να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό.·

ξδ) Εξειδικευμένος εργαζόμενος: Πρόσωπο που εργάζεται εντός του ομίλου επιχειρήσεων και που διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τους τομείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της οντότητας υποδοχής. Για την αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων λαμβάνονται υπόψη, πέραν των ειδικών γνώσεων των σχετικών με την οντότητα υποδοχής, τα υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης επαγγελματικής πείρας καθώς και της πιθανής ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων.·

ξε) Ασκούμενος εργαζόμενος: Πρόσωπο με πανεπιστημιακό πτυχίο που μετατίθεται σε οντότητα υποδοχής για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης ή με σκοπό την απόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων και αμείβεται κατά τη διάρκεια της μετάθεσης.·

ξστ) Άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης: Η άδεια που φέρει το ακρωνύμιο «ICT», η οποία παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους, και, κατά περίπτωση, των δεύτερων κρατών μελών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.·

ξζ) Όμιλος επιχειρήσεων: Δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες αναγνωρίζονται ως συνδεδεμένες, υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν.4172/2013 (167 Α΄) όταν μία επιχείρηση βρίσκεται σε άμεση ή έμμεση σχέση με άλλη επιχείρηση, η οποία κατέχει την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου αυτής ή ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με το μετοχικό της κεφάλαιο ή μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της επιχείρησης· ή αμφότερες οι επιχειρήσεις τελούν υπό την ενιαία διεύθυνση μιας μητρικής επιχείρησης.·

ξη) Πρώτο κράτος-μέλος μετάθεσης: Το κράτος-μέλος το οποίο πρώτο εκδίδει σε πολίτη τρίτης χώρας άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης.·

ξθ) Δεύτερο κράτος-μέλος μετάθεσης: Οποιοδήποτε κράτος-μέλος, στο οποίο ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το δικαίωμα κινητικότητας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 Β του παρόντος, πλην του πρώτου κράτους-μέλους.

2. Μετά το άρθρο 17 του ν. 4251/2014 προστίθενται άρθρα 17Α και 17Β ως εξής:

«Άρθρο 17Α
Εισδοχή πολιτών τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε πολίτες τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και διαμονή στην Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση, ή έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι.

2. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται στους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι:

α) υποβάλλουν αίτηση για άδεια διαμονής στην Ελλάδα ως ερευνητές σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα που ενσωματώνουν την Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, «σχετικά με ειδική διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας» (ΕΕ L 289 της 3.11.2005),
β) απολαμβάνουν δικαιώματα ελεύθερης κυκλοφορίας ισότιμα με εκείνα των πολιτών της Ένωσης δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ αφενός της Ένωσης και των κρατών-μελών της και αφετέρου τρίτων χωρών, ή εργάζονται σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε εκείνες τις τρίτες χώρες,
γ) αποσπώνται στο πλαίσιο της Οδηγίας 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, και συνεπώς, εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 219/2000 (190 Α΄), με το οποίο προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία στην ανωτέρω Οδηγία,
δ) εκτελούν δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου,
ε) τοποθετούνται από γραφεία απασχόλησης, γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας ή άλλη επιχείρηση που διαθέτει εργατικό δυναμικό για εργασία υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης,
στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτησης ή παρακολουθούν επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.
3. Το παρόν άρθρο ισχύει υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διατάξεων:
α) της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών-μελών της αφενός και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών αφετέρου,
β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ή περισσοτέρων κρατών-μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 9 του παρόντος άρθρου ο πολίτης τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής βάσει των όρων του παρόντος άρθρου:

α) Προσκομίζει ισχυρό διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται κατά τα οριζόμενα στην εθνική νομοθεσία και φέρει εθνική θεώρηση εισόδου για το σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης, εφόσον απαιτείται. Η περίοδος ισχύος του ταξιδιωτικού εγγράφου θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον την αρχική διάρκεια της άδειας διαμονής. Οι αρμόδιες προξενικές αρχές της χώρας χορηγούν στον πολίτη τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για τη χορήγηση της απαιτούμενης θεώρησης.

β) Προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου 1, σημείο (ξ ζ) του παρόντος.

γ) Προσκομίζει πρόσφατα πιστοποιητικά για την οντότητα υποδοχής και για την επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα, από το οικείο Επιμελητήριο ή άλλη ∆ημόσια Αρχή που θα βεβαιώνει τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία των εταιρειών και των προσώπων που δεσμεύουν τις εταιρείες με την υπογραφή τους.

δ) Προσκομίζει αντίγραφο καταστατικού της οντότητας υποδοχής.

ε) Προσκομίζει σύμβαση εργασίας και επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν τα ακόλουθα:
i. Η διάρκεια της μετάθεσης και ο τόπος εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής,
ii. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή στις οντότητες υποδοχής,
iii. το ύψος της αμοιβής, το οποίο δεν θα πρέπει να είναι κατώτερο από αυτό που παρέχεται σε ημεδαπούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,
iv. οι λοιποί όροι και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 παρ. 1, πλην σημείου γ) του π.δ. 219/2000,
v. αποδείξεις ότι ο πολίτης τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη στην τρίτη χώρα.

στ) Προσκομίζει αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων, τουλάχιστον δώδεκα συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους και τουλάχιστον έξι συνεχείς μήνες όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους.

ζ) Προσκομίζει τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποδεικτικά στοιχεία ότι ο πολίτης τρίτης χώρας διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής, στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διευθυντικού στελέχους ή ειδικευμένου εργαζομένου, ή όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζόμενους, ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους.

η) Κατά περίπτωση, υποβάλλει δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίζει η εθνική νομοθεσία για την άσκηση από τους πολίτες της Ένωσης του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση.

θ) Υπό την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, προσκομίζει βεβαίωση ασφάλισης ασθενείας για το σύνολο των κινδύνων που καλύπτονται για τους ημεδαπούς

Tα υπό τα σημεία β), γ), δ), ε), ζ), η) και θ) δικαιολογητικά υποβάλλονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

5. Πέραν των αποδεικτικών στοιχείων της ανωτέρω παραγράφου, ο πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος υποβάλλει αίτηση εισδοχής ως ασκούμενος εργαζόμενος προσκομίζει συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προετοιμασία του για τη μελλοντική θέση στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι σκοπός της διαμονής του είναι να εκπαιδευθεί προκειμένου να σταδιοδρομήσει ή να εκπαιδευθεί σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων, της διάρκειάς του καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ασκείται η εποπτεία του ασκούμενου εργαζομένου κατά τη διάρκεια του προγράμματος.
6. Κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης πρέπει να εφαρμόζονται οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις και/ή οι ισχύουσες εθνικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζόμενους σε παρόμοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης πλην της αμοιβής. Η αμοιβή που παρέχεται στον πολίτη τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ενδοεταιρικής μετάθεσής του δεν μπορεί να είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αμοιβή που παρέχεται σε ημεδαπούς, οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις σύμφωνα προς τους ισχύοντες στη χώρα νόμους ή συλλογικές συμβάσεις.

7. Ο πολίτης τρίτης χώρας, προκειμένου να γίνει δεκτός για τους σκοπούς του παρόντος δεν θα πρέπει να αποτελεί απειλή για την δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6, κεφάλαιο Γ΄ του παρόντος.
8. Ο αιτών κοινοποιεί στις αρμόδιες αρχές κάθε τροποποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης που επηρεάζει τα κριτήρια εισδοχής του παρόντος άρθρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι δυνατόν να καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξειδικευμένους εργαζομένους και ασκούμενους εργαζομένους.
9. Ο πολίτης τρίτης χώρας που επιθυμεί τη χορήγηση «άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης» στην Ελλάδα οφείλει, μετά την είσοδο του στη χώρα και πριν από τη λήξη της εθνικής θεώρησης εισόδου για το σκοπό της ενδοεταιρικής μετάθεσης να υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση της μαζί με τα οριζόμενα με την απόφαση του άρθρου 136, παρ.1 του παρόντος δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις για τη χορήγηση και ανανέωση της «άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης» κατατίθενται και εξετάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και οι σχετικές αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής.

10. Η αίτηση για την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης υποβάλλεται εφόσον η πρώτη διαμονή στην Ελλάδα αποτελεί τη διαμονή της μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας κατά τη διάρκεια της μετάθεσης.

11. Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει την αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις εκδίδει, μέσα σε 90 το αργότερο ημέρες από την περιέλευση σε αυτήν του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σχετική απόφαση χορήγησης «άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης».
12. Οι απορριπτικές αποφάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν αναλυτική αιτιολογία κοινοποιούνται στον αιτούντα και στην οντότητα υποδοχής.
13. Εντός της περιόδου που προβλέπεται στην παράγραφο 14, ο αιτών έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης ανανέωσης πριν από τη λήξη ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης. Η αίτηση ανανέωσης υποβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών πριν από τη λήξη ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης.
14. Η μέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζόμενους και το ένα έτος για τους ασκούμενους εργαζόμενους. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού οι ανωτέρω πολίτες τρίτων χωρών εγκαταλείπουν το έδαφος της Ελλάδας. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα διευθυντικά στελέχη και οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι μπορούν να αιτηθούν τη χορήγηση «Μπλε Κάρτας της ΕΕ», εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 111 του Ν. 4251/2014.
15. Η ισχύς της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι ετήσια ή ίση με τη διάρκεια της μετάθεσης στην Ελλάδα, εφόσον αυτή είναι βραχύτερη και μπορεί να ανανεωθεί έως τρία έτη κατ’ ανώτατο όριο για τα διευθυντικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και έως ένα έτος για τους ασκούμενους εργαζομένους.
16. Μετά τη λήξη του ανώτατου χρονικού διαστήματος της ενδοεταιρικής μετάθεσης, δεν είναι δυνατή η υποβολή αιτήματος εισόδου και διαμονής για τον ίδιο σκοπό πριν την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της μέγιστης διάρκειας μιας μετάθεσης.
17. Οι αρμόδιες αρχές παρέχουν στους αιτούντες τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των ιδίων και των μελών της οικογενείας τους. Καθιστούν επίσης εύκολα διαθέσιμες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για τη βραχεία κινητικότητα και μακρά κινητικότητα που αναφέρονται στο άρθρο 17Β του παρόντος.
Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την οντότητα υποδοχής σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής κυρώσεων σύμφωνα με τις παρ.21 έως 22 του παρόντος.
18. Η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους πολίτες τρίτων χωρών», όπως ισχύει. Στη θέση «παρατηρήσεις», σύμφωνα με το σημείο α) στοιχείο 6.4 του παραρτήματος του ανωτέρω Κανονισμού, καταχωρείται η ένδειξη «ICT».

19. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, τα δικαιώματα του κατόχου της στην Ελλάδα βάσει του παρόντος άρθρου και του άρθρου 17Β του παρόντος είναι τα ακόλουθα:
α) Ελεύθερη πρόσβαση σε ολόκληρη την επικράτεια με τον περιορισμό των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014,
β) δικαίωμα να ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απασχόλησης για την οποία έχει λάβει την άδεια, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε οποιαδήποτε οντότητα υποδοχής που ανήκει στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων στη χώρα.
20. Αίτηση για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης απορρίπτεται ή η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ανακαλείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Δεν πληρούνται οι όροι των παραγράφων 4 έως 8 του παρόντος άρθρου.·
β) Τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί.·
γ) Η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων.
δ) Έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στην παράγραφο του παρόντος άρθρου.
ε) Ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν πληρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα, τους όρους ή τις συνθήκες εργασίας.,·
στ) Η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα.
ζ) Έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα εισδοχής για αδήλωτη εργασία ή παράνομη απασχόληση, σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος και των άρθρων 85, 87 και 88 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει.
η) Το αίτημα υποβάλλεται πριν την παρέλευση έξι μηνών από τη λήξη της μέγιστης διάρκειας μιας μετάθεσης.
21. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής διενεργεί ελέγχους αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων εισδοχής, διαμονής και κινητικότητας τόσο από τους ενδοεταιρικά μετατιθέμενους όσο και από τις οντότητες υποδοχής. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής επιβάλλει κυρώσεις στην οντότητα υποδοχής όταν διαπιστώσει ότι:

α) Η οντότητα υποδοχής παρέλειψε να κοινοποιήσει την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 4 του άρθρου 17Β ή
β) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε ή
γ) η μεγαλύτερη διαμονή εντός του συνολικού χρόνου ενδοεταιρικής μετάθεσης προβλέπεται να διανυθεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή
δ) ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων επετράπη η κινητικότητα και η οντότητα υποδοχής δεν κοινοποίησε στις αρμόδιες αρχές αυτή την αλλαγή·ή
ε) ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος άρχισε να εργάζεται στην Ελλάδα, παρόλο που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κινητικότητας.

22. Οι κυρώσεις είναι οι κάτωθι μπορεί να είναι μία ή περισσότερες εκ των κάτωθι:

α) Άρνηση ανανέωσης (ή ανάκληση) όλων των ενδοεταιρικών μεταθέσεων για λογαριασμό της ίδιας οντότητας που βρίσκονται σε ισχύ.
β) Αποκλεισμός της οντότητας από τη δυνατότητα διενέργειας άλλης ενδοεταιρικής μετάθεσης για δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) έτη σε περίπτωση υποτροπής.
γ) Επιβολή προστίμου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ σε περίπτωση υποτροπής, ανά μετατιθέμενο πολίτη τρίτης χώρας.

23. Τα άρθρα 69 έως 76 του παρόντος εφαρμόζονται στους ενδοεταιρικά μετατιθέμενους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα ή έχουν μετακινηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17Β, με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων που θεσπίζονται στην παρούσα παράγραφο.

α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 69 και της παρ. 1 του άρθρου 70 του παρόντος η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση ο κάτοχος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής και να έχει διετή ελάχιστη περίοδο διαμονής.

β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 72 του παρόντος, οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Η αρμόδια αρχή εξετάζει την αίτηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ταυτόχρονα με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, σε περιπτώσεις όπου η αίτηση για άδεια διαμονής για μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου υποβάλλεται ταυτόχρονα. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις των παραγράφων 11 έως 13 του άρθρου 17Α εφαρμόζονται αναλόγως.

γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1β του άρθρου 75 του παρόντος και με την επιφύλαξη της αρχής της προτίμησης των πολιτών της Ένωσης, όπως εκφράζεται στις σχετικές διατάξεις των αντίστοιχων πράξεων προσχώρησης, τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου στα οποία έχει αναγνωρισθεί η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση με εξαρτημένη εργασία και την παροχή υπηρεσιών ή έργου.

Άρθρο 17 Β
Κινητικότητα ενδοεταιρικά μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών εντός ΕΕ
1.Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου που έχει εκδοθεί από άλλο πρώτο κράτος-μέλος μπορούν, βάσει της εν λόγω άδειας και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και υπό τους όρους που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 10 και με την επιφύλαξη των παραγράφων 11 έως 12, να εισέρχονται, να διαμένουν και να εργάζονται στην Ελλάδα.
2. Οι πολίτες τρίτων χωρών που είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος-μέλος δικαιούνται να διαμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε κάθε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστημένη σε αυτό και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων για διάστημα 90 ημερών κατ’ ανώτατο όριο εντός οιουδήποτε διαστήματος 180 ημερών, με την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.
3. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η οντότητα υποδοχής του πρώτου κράτους-μέλους να κοινοποιεί στις ελληνικές Αρχές την πρόθεση του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου να εργαστεί σε οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.
Στις περίπτωση αυτή, η κοινοποίηση διαβιβάζεται είτε:
α) κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος μέλος, όταν η κινητικότητα προς την Ελλάδα προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο είτε
β) αφού ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος μέλος, μόλις γίνει γνωστή η πρόθεση άσκησης του δικαιώματος κινητικότητας προς την Ελλάδα.
4. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τη σύμβαση εργασίας και την επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων, οι οποίες προσκομίστηκαν στο πρώτο κράτος μέλος και όταν αυτό δεν προσδιορίζεται σε κανένα από τα προηγούμενα έγγραφα, την προβλεπόμενη διάρκεια και τις ημερομηνίες της κινητικότητας. Τα εν λόγω έγγραφα και πληροφορίες υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
5. Εάν η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την παράγραφο 3 περίπτωση (α), και όταν η αρμόδια υπηρεσία δεν προβάλλει καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου κράτους-μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου, η κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου προς την Ελλάδα μπορεί να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης.
6. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση έχει λάβει χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 2 περίπτωση (β), η κινητικότητα μπορεί να αρχίσει μετά την κοινοποίηση στην Ελλάδα, άμεσα ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης.
7. Βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, η αρμόδια αρχή μπορεί να διατυπώσει αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου προς το έδαφός της εντός 20 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης, εφόσον:
α) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 17 Α του παρόντος
β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·
γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 17Α ή στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Η αρμόδια Ελληνική αρχή ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους και την οντότητα υποδοχής στο πρώτο κράτος μέλος σχετικά με την αντίρρησή της για την κινητικότητα.
8. Όταν η Ελλάδα έχει αντίρρηση για την κινητικότητα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και η κινητικότητα δεν έχει ακόμη λάβει χώρα, ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί στη χώρα στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης. Σε περίπτωση που η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 15 και 16 του παρόντος άρθρου.
9. Όταν η άδεια του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ανανεώνεται από το πρώτο κράτος μέλος εντός της μέγιστης διάρκειας που προβλέπεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 17 Α, η ανανεωμένη άδεια συνεχίζει να επιτρέπει στον κάτοχό της να εργαστεί στη χώρα, με την επιφύλαξη της μέγιστης διάρκειας που ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
10. Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στη χώρα.
11. Πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος και οι οποίοι προτίθενται να διαμείνουν στην Ελλάδα και να εργαστούν σε οποιαδήποτε άλλη οντότητα που είναι εγκατεστημένη στην επικράτειά της και ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων για διάστημα άνω των 90 ημερών, δύνανται να παραμείνουν και να εργαστούν στην Ελλάδα με βάση την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος και κατά τη διάρκεια της ισχύος της, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 10.
12.Όταν η άδεια ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου έχει εκδοθεί από κράτος- μέλος που δεν εφαρμόζει πλήρως το κεκτημένο Σένγκεν και ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διέρχεται εξωτερικά σύνορα, θα πρέπει να υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ως απόδειξη του ότι μετακινείται στην Ελλάδα με σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση αντίγραφο της κοινοποίησης που απέστειλε η οντότητα υποδοχής στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.
13. Σε περίπτωση που η αρμόδια υπηρεσία ανακαλέσει την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, ενημερώνει αμελλητί τις αρχές του δεύτερου κράτους-μέλους
14. Η οντότητα υποδοχής ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.
15. Ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος οφείλει να παύσει πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει την Ελληνική επικράτεια σε περίπτωση που
α) η αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου·
β) η αρμόδια αρχή έχει διατυπώσει αντίρρηση για την κινητικότητα, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου
γ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε·
δ) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα δεν πληρούνται πλέον.
16. Σε περίπτωση που πολίτης τρίτης χώρας, ενδοεταιρικά μετατιθέμενος, ο οποίος έχει μετακινηθεί από την Ελλάδα σε δεύτερο κράτος-μέλος, παύσει την εργασιακή δραστηριότητα στο δεύτερο κράτος μέλος, επιτρέπεται, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, η επιστροφή στην Ελλάδα χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου καθώς και των μελών της οικογενείας του, εντός των χρονικών ορίων της παρ. 14 του άρθρου 17 Α. Αυτό ισχύει επίσης αν η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχει εκδοθεί από την ελληνική αρμόδια αρχή έχει λήξει ή έχει ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος μέλος.
17. Όταν ο κάτοχος άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης διέρχεται τα εξωτερικά σύνορα της Ελλάδας, οι αρμόδιες αρχές συμβουλεύονται το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και αρνούνται την είσοδο ή διατυπώνουν αντίρρηση για την κινητικότητα προσώπων τα οποία έχουν καταχωρηθεί ως ανεπιθύμητοι στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν.
18. Η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται ως το ελληνικό σημείο επαφής με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παραλαβή και διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των παραγράφων 2 έως 17 του παρόντος άρθρου.»

4. Στο ν. 4251/2014 προστίθεται άρθρο 21 Γ ως εξής:

«Άρθρο 21 Γ
Ίση μεταχείριση διεταιρικά μετατιθέμενων πολιτών τρίτων χωρών

1. Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας, και με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 17 Α, οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που γίνονται δεκτοί βάσει της παρούσας οδηγίας απολαύουν τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης με τους αποσπασμένους εργαζόμενους που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 219/2000 σχετικά με τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, πλην σημείου (γ).

2. Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους ημεδαπούς όσον αφορά:

α) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, όπως δικαίωμα στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης και συμμετοχής σε απεργία, δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων και υπό την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια.

β) Την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τις σχετικές εθνικές διαδικασίες.·

γ) Τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλειας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Συμβουλίου, εκτός εάν το δίκαιο της χώρας προέλευσης ισχύει δυνάμει διμερών συμφωνιών ή του εθνικού δικαίου του κράτους μέλους όπου παρέχεται η εργασία, εξασφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι καλύπτονται από τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης σε μια από αυτές τις χώρες. Σε περίπτωση κινητικότητας εντός της ΕΕ, και με την επιφύλαξη διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν ότι ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης, εφαρμόζεται αναλόγως ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1231/2010.·

δ) Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1231/2010 και των διμερών συμφωνιών, την καταβολή των εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου βάσει της προηγούμενης απασχόλησης των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων οι οποίες έχουν αποκτηθεί από ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους που μετακομίζουν σε τρίτη χώρα, ή τους νόμιμους κληρονόμους αυτών , σύμφωνα με τη νομοθεσία που ορίζεται στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή όπως και οι Έλληνες πολίτες όταν μετακομίζουν στην τρίτη χώρα.·

ε) Την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο, με την επιφύλαξη της ελευθερίας των συμβάσεων σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

3.Με την επιφύλαξη του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι το στοιχείο γ) της παραγράφου 2 σχετικά με τα οικογενειακά επιδόματα δεν εφαρμόζεται σε ενδοεταιρικής μετάθεσης που έχουν λάβει άδεια να εγκατασταθούν και να εργαστούν στο έδαφος κράτους μέλους για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εννέα μήνες.

4.Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεν θίγει το δικαίωμα των αρμόδιων υπηρεσιών να ανακαλούν ή να αρνούνται να ανανεώσουν την άδεια διαμονής που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα.»

5. Στο άρθρο 135 του Ν. 4251/2014 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

4.Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μια φορά κάθε έτος και για πρώτη φορά με έτος αναφοράς το 2017 και όχι αργότερα από τις 30 Ιουνίου 2018, ανακοινώνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 (EE L 199 της 31.7.2007), στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των αδειών ενδοεταιρικής μετάθεσης που εκδόθηκαν για πρώτη φορά και, ενδεχομένως, των κοινοποιήσεων που ελήφθησαν δυνάμει της παραγράφου 3 του άρθρου 17 Β, και στο μέτρο του δυνατού, για τον αριθμό των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων των οποίων η άδεια έχει παραταθεί, ανανεωθεί ή ανακληθεί. Οι στατιστικές αυτές κατανέμονται ανά ιθαγένεια, διάρκεια ισχύος της άδειας και, στο μέτρο του δυνατού, ανά οικονομικό τομέα και θέση του μετατιθεμένου.