Άρθρο 6 Υπόχρεοι αποκεντρωμένων διοικήσεων και τοπικής αυτοδιοίκησης

Η Δ.Π.Κ. υποβάλλεται από:
α) Τους περιφερειάρχες και τους δημάρχους,
β) τους γραμματείς των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τους συντονιστές αποκεντρωμένων διοικήσεων, τους αντιπεριφερειάρχες, τους προέδρους και τα μέλη των περιφερειακών συμβουλίων, τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των περιφερειών, καθώς και τους προϊσταμένους και τους υπαλλήλους των οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε οργανωτικού επιπέδου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87),
γ) τους αντιδημάρχους, τους προέδρους και τα τακτικά μέλη των επιτροπών των δήμων και των περιφερειών, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, τους προέδρους, τους διευθύνοντες συμβούλους και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και τους γενικούς διευθυντές των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των αμιγών ή μεικτών δημοτικών επιχειρήσεων των ανωτέρω Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, καθώς και τους προϊσταμένους των γενικών διευθύνσεων και διευθύνσεων των δήμων. Ειδικά ως προς τις σχολικές επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης υποβάλλουν οι πρόεδροι και οι διαχειριστές των τραπεζικών λογαριασμών αυτών.

 • 13 Φεβρουαρίου 2023, 12:57 | Π.Α.

  1) Να προστεθούν οι ειδικοί συνεργάτες και οι σύμβουλοι Ο.Τ.Α. κατά αναλογία του άρθρου 5 καθώς αυτοί δεν τοποθετούνται από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό όργανο.
  2) Να διευκρινιστεί ποιες είναι οι επιτροπες των Δήμων. Συμπεριλαμβάνονται ακόμα και αυτές χωρίς οικονομικό αντικείμενο;

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 16:30 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

  Καλησπέρα και πάλι. Μας διαφεύγει το κυριότερο. Το σχέδιο νόμου προκαλεί εκ νέου άνιση μεταχείριση μεταξύ δημοτικών και δημοσίων υπαλλήλων.
  Δεν άλλαξε κάτι ως προς τους υπόχρεους των υπαλλήλων του Δημοσίου.Διαβάστε λίγο τα άρθρα 7,14,22 και 34.
  Αντί να συστηματοποιήσει τον ήδη κατακερματισμένο και γεμάτο ασάφειες νόμο όπως τον χαρακτηρίζει στην αιτιολογική του εντείνει τις όποιες ασάφειες.
  Αντί να θεραπεύσει τα κενά και τις αντινομίες εντείνει το φαινόμενο της διαφορετικής αντιμετώπισης παρόμοιων περιπτώσεων.
  Προτείνω οι ίδιες διατάξεις που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους να εφαρμοστούν και για τους δημοτικούς υπαλλήλους.
  Ένας νόμος πάνω από όλα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης και να ρυθμίζει τα όποια θέματα εξίσου.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 13:23 | ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  βάσει του Ν.3584/2007 άρθρο 37 για τους υπαλλήλους ΟΤΑ αναφέρει

  1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, κατά το διορισμό του, την Περιουσιακή κατάσταση του ιδίου, του ή της συζύγου και των παιδιών του, εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μεταβολή της.
  Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την Περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποιαδήποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου
  εδαφίου, αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλωση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την Περιουσιακή κατάσταση αυτών.
  2. Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης.

  τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση που δεν εφαρμόζεται σχεδόν σε κανέναν Δήμο της χώρας η παραπάνω διαδικασία?
  Γιατί δεν προβλέπεται η δήλωση περιουσιακής κατάστασης στους ΟΤΑ να γίνεται κανονικά σε όλους για την 1η φορά και στην συνέχεια να γίνεται ανάλογα τις μεταβολές βάσει του Ε9 και των προσωπικών μεταβολών της δήλωσης Ε1?
  Φυσικά σε όσους αναφέρονται σε ειδικές περιπτώσεις πχ επιτροπών κλπ, ισχύει κανονικά.
  Είναι σημαντική διαδικασία για τον έλεγχο γενικότερα των υπαλλήλων ΟΤΑ σε Α και Β βαθμό.

 • 9 Φεβρουαρίου 2023, 12:04 | ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΣΙΑΛΗ

  Όσον αφορά την παρ. γ, του άρθρου 6, η αρχική διάταξη του νόμου αναφερόταν στα μέλη των δημαρχιακών επιτροπών. Διαγράφηκε η λέξη «δημαρχιακών» λόγω αντικατάστασης της δημαρχιακής επιτροπής από 1.1.2011 με την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, χωρίς την αναφορά των νέων επιτροπών, με αποτέλεσμα να αλλάξει η πρόθεση του νομοθέτη και να θεωρούνται υπόχρεοι τα μέλη όλων των επιτροπών των Δήμων ανεξαρτήτως ποσού, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στους υπαλλήλους, όπως οικονομική επιβάρυνση σε ορισμένους για τη σύνταξη της δήλωσης και άρνηση συμμετοχής σε επιτροπές. Παρακαλώ για τη συμπλήρωση της φράσης με τις επιτροπές που αντικατέστησαν τη δημαρχιακή επιτροπή, προκειμένου να αρθεί η αδικία εις βάρος των υπαλλήλων των Δήμων και να ισχύει το άρθρο 14 για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.

 • 8 Φεβρουαρίου 2023, 12:14 | Κωνσταντίνος Ασίκης

  Παραλείπεται το πιο σημαντικό ίσως κομμάτι της δημόσιας διοίκησης, και ειδικά των Δήμων.

  Πρέπει να περιληφθεί οπωσδήποτε το σύνολο των υπαλλήλων των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων.

  Ειδικότερα των λογιστηρίων, των τμημάτων προμηθειών, ελέγχου ενταλμάτων και οπωσδήποτε του ταμείου και γενικά όλων των συνυπογραφόντων και διαχειριστών των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών.

  Ασκούν ιδιαίτερα κομβικά και ισχυρά ελεγκτικά καθήκοντα ως τελικοί υπογράφοντες πληρωμών σε φορείς που διαχειρίζονται το μεγαλύτερο κομμάτι του δημόσιου χρήματος και απολαμβάνουν αυτοτέλεια.

 • 7 Φεβρουαρίου 2023, 17:51 | Αθανάσιος Παπαλάμπρου

  Γιατί να κάνει δήλωση το απλό μέλος του δημοτικού συμβουλίου;
  Εδώ μιλάμε για απλά μέλη, της αντιπολίτευσης ή όχι, που δεν έχουν καμία εκτελεστική δύναμη. Μέχρι το 2014 δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση.
  Αρκεί την υποχρέωση να έχουν τα κεντρικά στελέχη του δήμου (δήμαρχος , αντιδήμαρχοι, γ. γραμματέας κτλ).

  Εναλλακτικά, ας έχουν υποχρέωση μόνο τα μέλη της οικονομικής επιτροπής.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 12:08 | Ιωάννα Χαριοπολίτου

  Οι γενικοί γραμματείς των δήμων δεν είναι υπόχρεοι?

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 12:59 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

  Καλημέρα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρχικού νόμου 1η του Ν. 3213/2003 υπόχρεοι δημοτικοί υπάλληλοι υποβολής δήλωσης περιουσιακών στοιχείων ήταν τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής. Η ανωτέρω διάταξη αντικαταστάθηκε με τις όμοιες του αρ. 172 του 4389/2016 και αυτές του άρθρου 28 του Ν. 4571/2018 σε » τα μέλη των επιτροπών των Δήμων».
  Το τωρινό σχέδιο Νόμου διαιωνίζει αντί να επιλύσει το πρόβλημα που εντάσσει στην κατηγορία των υπόχρεων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης των Δημοτικών Υπαλλήλων που μετέχουν ως τακτικά μέλη σε επιτροπές ανεξαρτήτως ποσού.
  Στον αντίποδα στους υπόχρεους υπαλλήλους του Δημοσίου εντάσσει μόνο αυτούς που ασχολούνται με τις δημόσιες συμβάσεις και δη σε διαγωνισμούς όπου υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ για προμήθειες και των 300.000 ευρώ για έργα.
  Θεωρώ ότι πρέπει σύμφωνα με τις αρχές της ισότητας και της χρηστής διοίκησης να μη γίνονται τέτοιες διακρίσεις μεταξύ υπαλλήλων του Δημοσίου και οι διατάξεις που αφορούν στους υπόχρεους να τύχουν ίσης μεταχείρισης.
  Προτείνω να γίνει ανάλογος διαχωρισμός στους υπόχρεους δημοτικούς υπαλλήλους που να εντάσσει μόνο αυτούς που είναι μέλη επιτροπών διαγωνισμών με τα ποσά όπως αναφέρονται πιο πάνω.
  Δεν πρέπει να υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι δύο κατηγοριών και πρέπει επιτέλους να λυθεί ένα πρόβλημα που αιωρείται πολλά χρόνια και δημιουργεί αδικίες και ταλαιπωρία για τους δημοτικούς υπαλλήλους/.

 • 1 Φεβρουαρίου 2023, 09:00 | Βασιλική Καρβουνίδου

  Ως υπόχρεη σύνταξης και ηλεκτρονικής καταχώρησης καταλόγου ελεγχομένων προσώπων εκ μέρους του Δήμου στον οποίο υπηρετώ, θα ήθελα να παρατηρήσω το εξής: Εξαιτίας της αόριστης φράσης που διατυπώνεται στην παράγραφο γ του άρθρου 6 «…τα τακτικά μέλη των επιτροπών των δήμων….» αναγκαζόμαστε να συμπεριλαμβάνουμε κάθε φορά στους υπόχρεους υποβολής Δ.Π.Κ. το σύνολο σχεδόν των υπαλλήλων των Δήμων διότι συμμετέχουν σε επιτροπές παραλαβής προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, παρακολούθησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, διενέργειας διαγωνισμών, ενστάσεων κλπ, ανεξαρτήτως του ύψους του ποσού που αφορά η προμήθεια ή η παροχή υπηρεσιών. Κι ενώ στο άρθρο 14 περιγράφονται τα χρηματικά όρια των διαγωνισμών από τα οποία απορρέει η υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ., στην περίπτωση των υπαλλήλων των Δήμων κατισχύει η διατύπωση της παραγράφου γ του άρθρου 6 ως ειδικότερη όπως ενημερωθήκαμε από την αρχή καταπολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παρακαλούμε να αποσαφηνιστεί νομοθετικά η γραμματική διατύπωση της εν λόγω διάταξης καθώς γνωρίζουμε ότι οι αρχικώς αναφερόμενες στο νόμο επιτροπές των δήμων ήταν η δημαρχιακή επιτροπή και πλέον η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής στις οποίες μέλη είναι οι αιρετοί των Δήμων και όχι οι υπάλληλοι.
  Οι υπάλληλοι των Δήμων που συμμετέχουν σε επιτροπές θεωρώ ότι θα πρέπει να ελέγχονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 14 όπως ισχύει για όλους τους υπαλλήλους. Παρακαλώ λοιπόν για την ακριβή αναφορά των επιτροπών των Δήμων, τα μέλη των οποίων έχουν υποχρέωση υποβολής Δ.Π.Κ.