Άρθρο 04 – Επιλογή υποψηφίων

1. Μέσω της τελικής μοριοδότησης και κατάταξης επιλέγεται από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής ο πρώτος υποψήφιος, που για κάθε θέση είναι διαφορετικός. Η επιλογή γίνεται ως εξής: επιλέγονται ισάριθμοι με τον αριθμό των προκηρυγμένων θέσεων με βάση την σειρά κατάταξης από την μοριοδότηση , ως πρώτοι – ένας για κάθε θέση και με βάση την δήλωση προτίμησης. (Παράδειγμα : για 5 θέσεις Α ειδικότητας, και με βάση τους πέντε πρώτους σε βαθμολογία για κάθε μία από αυτές τις 5 θέσεις, έχει προκύψει ένας κατάλογος πρωτευσάντων που περιλαμβάνει πχ 15 υποψηφίους. Οι 15 αυτοί υποψήφιοι κατατάσσονται σε σειρά από 1 έως 15 με βάση την τελική μοριοδότηση του καθενός. Οι 5 πρώτοι μεταξύ των 15 επιλέγονται για να καταλάβουν τις 5 αυτές θέσεις. Ο πρώτος μεταξύ των 5 θα επιλεγεί για την θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση. Ο δεύτερος μεταξύ των 5 θα επιλεγεί για την θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη προτίμηση, αν αυτή είναι διαφορετική από του πρώτου. Αν η πρώτη προτίμηση του δεύτερου συμπίπτει με την πρώτη προτίμηση του πρώτου, αυτός-ο δεύτερος- επιλέγεται για την θέση που έχει ως δεύτερη προτίμηση κ.ο.κ. ) Δεν μπορεί να επιλεγεί υποψήφιος για θέση που δεν έχει δηλώσει ως προτίμηση.
Η τελική μοριοδότηση και η με βάση αυτή κατάταξη και επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Δ.Υ.ΠΕ..
2. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε θέση, μέσα σε πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να δηλώσουν στο Συμβούλιο αν αποδέχονται τη θέση. Κοινή δήλωση υποψηφίων που επιλέχτηκαν ως πρώτοι για μεταξύ τους αλλαγή σε θέσεις που έχουν προτιμήσει, γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο. Αμέσως μετά τις δηλώσεις αποδοχής, η απόφαση του Συμβουλίου διαβιβάζεται από τη Δ.Υ.ΠΕ. στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας και εκκινεί η διαδικασία διορισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δήλωσης μη αποδοχής της θέσης από κάποιον υποψήφιο, επιλέγεται ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια.
3. Υποψήφιος που δεν έχει επιλεγεί για κάποια από τις θέσεις της Δ.Υ.ΠΕ. για τις οποίες έχει υποβάλει υποψηφιότητα , μπορεί να επιλεγεί για θέση σε νοσοκομείο ή ΚΥ άλλης ΥΠΕ εφόσον για την θέση αυτή δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες ή οι επιλεγέντες έχουν αποποιηθεί τον διορισμό και δεν ακολουθούν άλλοι στην σειρά κατάταξης. Η επιλογή γίνεται μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη Δ.Υ.ΠΕ. και δήλωση αποδοχής του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από μία δηλώσεις αποδοχής, επιλέγεται ο υποψήφιος με την υψηλότερη μοριοδότηση από το συμβούλιο της Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία είχε υποβάλει υποψηφιότητα.

 • 12 Δεκεμβρίου 2017, 12:35 | Ιωάννης Μπακόλας

  Το νομοσχέδιο κατ’ αρχήν κρίνεται θετικό.
  Καλό θα είναι πάντως, για θέσεις με μοναδικό υποψήφιο, η πρόσληψη να είναι προσωρινή και να μπορεί να αποπεμφθεί ο προσληφθείς εφόσον αποδειχθεί ακατάλληλος μέσα σε 1 έτος. Το μέτρο είναι σημαντικό σε προβληματικές περιοχές όπου οι απαιτήσεις είναι ποιοτικά αυξημένες. Και αυτό γιατί δεν υπάρχει τρόπος αποπομπής μετά την ορκωμοσία και υπάρχουν πολλά παράπονα από Κ. Υγείας και περιφερειακά νοσοκομεία.

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 11:28 | ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

  1)Μπορεί ένας υποψήφιος να υποβάλλει αίτηση σε περισσότερες από μία ΥΠΕ? π.χ. 1-2 ΥΠΕ και 5η ΥΠΕ?

  2)Εξακολουθεί να ισχύει ότι διορισμένος ιατρός ΕΣΥ πρέπει να παραιτηθεί για να υποβάλλει αίτηση για ομοιόβαθμη ή ανώτερη θέση?

  3) Γιατί θεωρείται η προυπηρεσία σε έμμισθη θέση στο εξωτερικό ανώτερη από αντίστοιχη έμμισθη θέση στο ΕΣΥ, εφόσον δεν πρόκειται για ειδική μετεκπαίδευση? Επίσης ο χρόνος στο εξωτερικό σε έμμισθη θέση πριν την απόκτηση τίτλου ειδικότητας πώς αξιολογείται στην προυπηρεσία?

  4) Η εξειδίκευση στην Εντατικολογία γίνεται μετά τη λήψη τίτλου ειδικότητας (παθολογίας-καρδιολογίας-αναισθησιολογίας-πνευμονολογίας-χειρουργικής-νεφρολογίας)και είναι πολύ σημαντικός εκπαιδευτικός τίτλος , καθώς αποκτάται μετά από διετή πλήρη εκπαίδευση σε ΜΕΘ και εξετάσεις που διενεργούνται σε πανελλήνιο επίπεδο.Ως εκ τούτου θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να έχει ξεχωριστή βαρύτητα στην εκπαίδευση με ειδική μοριοδότηση αντίστοιχη του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού που υπάρχει στο επιστημονικό κομμάτι της αξιολόγησης.

  Ευχαριστώ

 • 11 Δεκεμβρίου 2017, 07:45 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Άρθρο 4 – Επιλογή υποψηφίων
  Στην παράγραφο 3, είναι εφικτή η μεταφορά της υποψηφιότητας σε άλλη ΥΠΕ μόνο αν κάποιος είναι ο μοναδικός υποψήφιος, ή έχει συνυποψήφιους από την ΥΠΕ στην οποία κρίθηκε αρχικά. Σε άλλη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει σύγκριση, διότι στα κριτήρια της Προϋπηρεσίας και του Επιστημονικού Έργου, γίνεται συγκριτική αξιολόγηση με τον έχοντα τα περισσότερα προσόντα υποψήφιο, ο οποίος φυσικά διαφέρει σε κάθε υγειονομική περιφέρεια. Επομένως η πρόταση «Σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από μία δηλώσεις αποδοχής, επιλέγεται ο υποψήφιος με την υψηλότερη μοριοδότηση από το συμβούλιο της Δ.Υ.ΠΕ. στην οποία είχε υποβάλει υποψηφιότητα» δεν μπορεί να ισχύει, και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γίνεται νέα αξιολόγηση μεταξύ των υποψηφίων.

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 21:13 | Ευάγγελος Ξυνός

  Το νομοσχέδιο κινείται στην ορθή κατεύθυνση, προσπαθώντας να περιορίσει την αυθαιρεσία και την αναξιοκρατική κρίση.
  Κατωτέρω προτείνονται επιγραματικά ορισμένες αλλαγές, οι οποίες αφορούν την σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων (ΣΚ) και την Μοριοδότηση των αιτούντων, με σκοπό την βελτίωση ορισμένων προβληματικών κατά την γνώμη μου διατάξεων.
  – Η επιλογή των μελών των ΣΚ με αδιάκριτη κλήρωση παραπέμπει περισσότερο σε κλήρωση «διαιτητών ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου» και λιγότερο στην κλήρωση «βουλευτών στην αρχαία Αθήνα». Κατ’ αρχήν, οι «θεματικοί κριτές» πρέπει να επιλέγονται με βάση την ποιότητα του αντίστοιχου κλινικού, εκπαιδευτικού και ερευνητικού τους έργου και την εμπειρία τους σε θέση κριτών σε παρόμοια σώματα. Εν συνεχεία, είναι θεμιτό από αυτούς να κληρώνονται όσοι πρέπει να πληρώσουν τις θέσεις του ΣΚ. Σε περίπτωση έλλειψης επαρκούς αριθμού ιατρών-κριτών σε μία ΔΥΠΕ, προτείνεται να υπάρχει ήδη συντεταγμένος κατάλογος επιπλέον ιατρών-κριτών από άλλη ΔΥΠΕ. Συμβουευτικά και στην περίπτωση ειδικοτήτων ή εξειδικεύσεων με περιορισμένο αριθμό επιστημόνων-μελών προτείνεται να ζητείται η συνδρομή των αντιστοίχων επιστημονικών εταιρειών, πριν την εφαρμογή του μέτρου της πλήρωσης των κριτών του ΣΚ με επιστήμονες συναφών ειδικοτήτων.
  – Ενώ είναι ορθός ο εξ officio περιορισμός του καρθοριστικού ρόλου του Διευθυντή από το ΣΚ ιατρών για προκηρυγμένη θέση στην Κλινική ή την Μονάδα την οποία διευθύνει, ο κατ’ αρχήν αποκλεισμός του από την διαδικασία απάδει των αντιστοίχων διεθνών (ευρωπαϊκών) πρακτικών. Προτείνεται η συμμετοχή του στα ΣΚ όπου θα λαμβάνεται υπόψη η πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του, ιδιαίτερα της αρνητικής γνώμης για κάποιον υποψήφιο.
  – Προτείνεται να αυξηθεί η αναλογία στην μοριοδότηση του εκπαιδευτικού έργου ως «εκπαιδευτή» του υποψηφίου για κάθε βαθμίδα.
  – Η στόχευση των ΣΚ πρέπει να είναι όχι απλώς η επιλογή αδιακρίτως του καλύτερου, αλλά και «του επαρκούς» για μια θέση.
  – Επειδή η λανθασμένη επιλογή, παρά τον εδελεχή έλεγχο και το «αδιάβλητο της κρίσης», ελλοχεύει και παρατηρείται ακόμη και εκεί όπου οι θεσμοί επιλογής έχουν ιστορία και θεωρούνται επιτυχημένοι, προτείνεται η ενδιάμεση αξιολόγηση των πεπραγμένων του πρωτοδιοριζομένου, σε διάστημα ενός έτους.

 • 10 Δεκεμβρίου 2017, 13:34 | Αγάθων Βασιος

  Στο κριτήριο επιστημονικό έργο και στη στήλη άλλες επιστημονικές δραστηριότητες θα πρέπει να προστεθούν : υποτροφίες, βραβεία, συγγραφή μονογραφιών. Στο ίδιο κριτήριο θα πρέπει να προστεθεί στήλη με καινοτόμα δημοσιευμένα επιτεύγματα που προάγουν την επιστήμη. Επίσης στη στήλη με τις ομιλίες σε συνέδρια θα πρέπει να προστεθούν και ομιλίες σε Πανεπιστήμια. Σημαντικό είναι να υπολογίζεται ο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΣ αριθμός των ανακοινώσεων (δηλαδή ίδιες ανακοινώσεις που έχουν γίνει σε πολλά συνέδρια στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να υπολογίζονται 1 φορά). Επιπλέον οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε άρθρα και όχι σε δημοσιεύσεις περιλήψεων.

 • 9 Δεκεμβρίου 2017, 17:48 | Κωστας Σαχπαζης

  1. Ξεχασατε να μοριοδοτησετε το χρονο εργασιας ιατρου ( ειδικευομενου η ειδικου) ως επιστημονικος συνεργατης με πληρη απασχοληση, σε δημοσιο νοσοκομειο.

  2. Ξεχασατε επισης να μοριοδοτησετε εργασια σε δημοσιο νοσοκομειο, ιατρου με ειδικοτητα, με διορισμο μεσω του ΚΕΕΛΠΝΟ.

  ευχαριστω

 • 8 Δεκεμβρίου 2017, 14:04 | Βασίλης Σχιζογιαννης

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πριμοδοτείται τους γιατρούς που έχουν εμπειρια σε νοσοκομεία του εξωτερικού περισσότερο απ’ ότι τους γιατρούς που δουλεύουν και δίνουν την ψυχή τους καθημερινά στο ελληνικο νοσοκομείο.Νομιζω ότι πρέπει τουλάχιστον να στηριχθούν αυτοί που πράγματι στηρίζουν την ελληνική δημόσια υγεία έμπρακτα!Επίσης σε ότι αφορά τα συνέδρια και τη μοριοδοτηση θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τα μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης από οργανισμούς όπως το uptodate.Στη μοριοδοτηση επίσης πρέπει να δίνεται βαρύτητα και στο βαθμό πτυχίου ώστε να ανταμείβονται αυτοί που έχουν προσπαθήσει ειλικρινά!Γιατί γνωρίζετε ότι πολλά από τα προσόντα που πριμοδοτουνται δεν είναι απόλυτα αξιοκρατικά και δεν δίνονται σε όλους ισότιμα οι ευκαιρίες!πχ ομιλίες σε συνέδρια κοκ