Yπηρεσίες του OpenGov

Η ανοικτή διακυβέρνηση συνδυάζει πολιτικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Βασίζεται σε ένα πλαίσιο πολιτικών αρχών όπως η διαφάνεια, η διαβούλευση, η λογοδοσία και η αποκέντρωση. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία η ανοικτή διακυβέρνηση αξιοποιεί εφαρμογές και εργαλεία ανοικτού κώδικα. Στόχος είναι η δημιουργία καλών πρακτικών που θα καθιερωθούν ως τρόπος διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο της ανοικτής διακυβέρνησης είναι οι ανάγκες των πολιτών για πληροφόρηση, για αξιοκρατία και για συμμετοχή στη διαδικασία διαμόρφωσης των αποφάσεων.

Η Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4002/2011, ΦΕΚ 180Α/22-8-11, Άρθρο 68, παρ. 7, που τροποποιεί το ΠΔ 57/2007, άρθρο 10Α, αναλαμβάνει να μεριμνά για την καλή λειτουργία διαχείριση και τεχνική υποστήριξη του δικτυακού τόπου ανάρτησης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημοσίου τομέα, καθώς και των σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η δημόσια διαβούλευση νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων είναι οι βασικές δράσεις ανοικτής διακυβέρνησης οι οποίες αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο opengov.gr, παράλληλα λειτουργούν το labs.opengov.gr για τη συλλογή ιδεών και προτάσεων βελτίωσης των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η υπηρεσία επικοινωνίας και η υπηρεσία συνδρομητικής ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

H διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης συνοπτικά

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση όπως διεξάγεται μέσω του opengov διανύει έναν κύκλο ζωής που αποτελείται από τέσσερις διαδοχικές φάσεις.

1. Προετοιμασία: Η μονάδα καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ σε συνεργασία με τους αρμόδιους συνεργάτες του εκάστοτε Υπουργείου προετοιμάζουν αντίστοιχα την ιστοσελίδα και το υλικό της διαβούλευσης και μεριμνούν για τη συνολική έγκριση του περιεχομένου από το γραφείο του πρωθυπουργού.

2. Δημόσιος σχολιασμός: Μόλις εγκριθεί, η διαβούλευση δημοσιεύεται και είναι ανοικτή σε σχολιασμό. Οι αρμόδιοι συνεργάτες κάθε υπουργείου διαβάζουν και εγκρίνουν τη δημοσίευση των εισερχόμενων σχολίων (moderation). Είναι σημαντικό για την πετυχημένη διεξαγωγή της διαβούλευσης οι αρμόδιοι συνεργάτες κάθε υπουργείου, σε συνεργασία με τη μονάδα καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ, να συμμετέχουν ενεργά απαντώντας επώνυμα σε όποια σχόλια χρειάζεται και δημοσιεύοντας απόψεις και υλικό με στόχο τη δημιουργική ανατροφοδότηση της διαβούλευσης.

3. Επεξεργασία συμπερασμάτων: Όταν παρέλθει η χρονική προθεσμία για τη διαβούλευση, το Υπουργείο στέλνει ευχαριστήριο κείμενο που περιλαμβάνει και τα πρώτα συμπεράσματα. Ταυτόχρονα, επεξεργάζεται τα σχόλια των πολιτών συντάσσοντας έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης η οποία προβλέπεται από το άρ. 85 παρ. 3 του Κανονισμού της Βουλής.

4. Ολοκλήρωση : Όταν αναρτηθεί ο ψηφισμένος νόμος και η έκθεση επί των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης η διαβούλευση θεωρείται ολοκληρωμένη.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση φορέων σε διάφορους τομείς της Κυβέρνησης, όπως διεξάγονται μέσω του opengov περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια.

1. Προετοιμασία: Το εκάστοτε Υπουργείο συντάσσει κείμενο καλέσματος με όλες τις απαραίτητες συνοδευτικές πληροφορίες (αριθμός και είδος θέσεων, προσόντα, μέθοδος επιλογής). Επίσης, γνωστοποιεί βασικές πληροφορίες για τον/την μέχρι πρωτινός κατέχοντα τη θέση. Η μονάδα καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ μεριμνά για το τεχνικό σκέλος της προετοιμασίας.

2. Δημοσιοποίηση: Η πρόσκληση δημοσιοποιείται και σε αυτή τη φάση η μονάδα καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ και το εκάστοτε υπουργείο παρέχουν αντίστοιχα τεχνική υποστήριξη και διευκρινήσεις όπου χρειάζονται.

3. Αξιολόγηση: Το εκάστοτε Υπουργείο ορίζει τα κριτήρια αξιολόγησης και συγκροτεί ομάδα αξιολογητών

4. Επιλογή: Το εκάστοτε Υπουργείο επιλέγει το πρόσωπο που θα καταλάβει τη θέση από τη λίστα των αξιολογημένων βιογραφικών

5. Δημοσιοποίηση: Το επιλεγμένο πρόσωπο και το βιογραφικό του, όπως αυτό υποβλήθηκε στο opengov, δημοσιεύονται.

Για τη διαδικασία των προσκλήσεων ενδιαφέροντος μπορείτε να ενημερωθείτε πιο αναλυτικά εδώ.

Σε αυτή την ιστοσελίδα μπορείτε να δείτε το πλήρες αρχείο με τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η πλατφόρμα labs.opengov.gr

Το Labs.OpenGov.gr είναι μια δράση στο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης,που αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο τις δημιουργικές ιδέες, τους ανθρώπους και τους τρόπους για να εισαχθεί η καινοτομία στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το δημόσιο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Labs.OpenGov.gr γίνεται βήμα διαλόγου ώστε να αποκτήσουν νέα διάσταση, συμμετοχική και αποκεντρωμένη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Το labs.opengov.gr συντονίζεται από επιστημονική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχικότητας. Η επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία με τη μονάδα τεκμηρίωσης και καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ, μεριμνά για τη σύνταξη του καλέσματος κάθε νέου θεματικού κύκλου, επιλέγει τις προτάσεις που θα παρουσιαστούν δημόσια, συντονίζει τη συζήτηση στην ημερίδα που διεξάγεται στο τέλος κάθε θεματικού κύκλου και καλλιεργεί επαφές με διεθνείς φορείς και πρωτοβουλίες ομοειδούς αντικειμένου.

Η ροή της διαδικασίας που ακολουθεί κάθε θεματικός κύκλος των labs.opengov.gr περιγράφεται σχηματικά σε αυτή την ιστοσελίδα http://labs.opengov.gr/labs.

Επικοινωνία – https://apps.gov.gr/opengov/contact/

H υπηρεσία χρησιμοποιείται για τη διαχείριση μηνυμάτων πολιτών που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του opengov.gr ανα Υπουργείο.

Υπηρεσία Ενημέρωσης – http://www.opengov.gr/news

Η Υπηρεσία Συνδρομητικής Ενημέρωσης μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο την δυνατότητα να εγγραφεί συμπληρώνοντας τα στοιχεία του και τον φορέα που τον ενδιαφέρει, με αυτόν τρόπο λαμβάνει ενημέρωση για δημόσιες διαβουλεύσεις και δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης.

Αιτήματα Προσκλήσεων & Διαβουλεύσεων

Αιτήματα για πρόσκλησεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημόσιου τομέα ή για διαβουλεύσεις επί σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση opengovopengov.gr.

Νομοθεσία για θέματα Ανοικτής Διακυβέρνησης

Κανονισμός της Βουλής,’Αρθρo 85, Παράγραφος 3

Νόμος 4002/2011, ΦΕΚ 180Α/22-8-11, Άρθρο 68, παρ. 7 «Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Νόμος 4048/2012, ΦΕΚ 34Α/23-02-2012, Άρθρο 6, παρ. 2 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης»

Ανακοινώσεις για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Ορισμός συντονιστών για τις υπηρεσίες Ανοικτής Διακυβέρνησης, 18/11/2011

Υποστήριξη Λειτουργίας του OpenGov.gr από το ΕΚΔΔΑ, 13/9/2011