Διαδικασία Οργάνωσης Διαβουλεύσεων

Το ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του (βλ. άρθρο 9 παρ. 4 στοιχ. θ΄ του π.δ. 105/2018, ΦΕΚ 203/Α΄/05.12.2018), μεριμνά για την καλή λειτουργία και διαχείριση του δικτυακού τόπου (www.opengov.gr) ανάρτησης των σχεδίων νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.

Η δημόσια διαβούλευση έχει θεσπισθεί με το νόμο 4048/2012, ΦΕΚ 34/23-02-12 και η διαδικασία έχει πιστοποιηθεί ως επίσημη διαδικασία του ΕΚΔΔΑ, μετά από σχετική απόφαση του ΔΣ όπως ισχύει (αριθμ.3727/24-10-2011), όπου ορίζονται οι απαιτήσεις και οι κανόνες διενέργειας των διαβουλεύσεων.

Σχετικά με τη διαδικασία των διαβουλεύσεων κάθε υπουργείο ή φορέας του δημόσιου που επιθυμεί να διενεργήσει κάποια δημόσια διαβούλευση επί σχεδίων νομοθετικών, κανονιστικών πράξεων και κάθε άλλου κειμένου ή κάποια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αποστείλει το αίτημα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση opengovekdd.gr. Αναλυτικά η Διαδικασία προβλέπει:

Βήμα 1o Υποβολή Κειμένων προς Διαβούλευση
Το εκάστοτε επισπεύδον Υπουργείο ή Φορέας, αποστέλλει στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΚΔΔΑ δύο ημέρες πριν την έναρξη κάθε διαβούλευσης στο email opengovekdd.gr τα κάτωθι:

Κείμενο διαβούλευσης (νομοσχέδιο/ απόφαση/πράξη κλπ) σε .doc ή .odt καθώς και σε pdf αρχείο.
Κάλεσμα του Υπουργού ή υπευθύνου του εκάστοτε Φορέα για τη συμμετοχή των πολιτών στη διαβούλευση
Ημερομηνία Έναρξης και Λήξης της Διαβούλευσης
• Τον υπεύθυνο Συντονιστή Επικοινωνίας και τους υπευθύνους για την Επεξεργασία των Σχολίων (Επίθετο, Όνομα, Tηλέφωνο, email)
Συνοδευτικά Κείμενα σε .pdf (Αιτιολογική Έκθεση, άλλη Σχετική νομοθεσία, πιθανές Θέσεις των κοινωνικών εταίρων κλπ.)

Βήμα 2ο Διενέργεια Διαβούλευσης-Σχολιασμός
• Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΚΔΔΑ υλοποιεί τις κατάλληλες, ανά περίπτωση και είδος διαβούλευσης, τεχνικές προσαρμογές και προσδιορίζει την ηλεκτρονική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο στο χώρο του Opengov όπου θα διεξαχθεί η διαβούλευση. Στη συνέχεια την αναρτά και ενημερώνει με email το Φορέα. Η διεύθυνση είναι συνήθως της μορφής για παράδειγμα www.opengov.gr/ypes,
• Από την πλευρά του υπουργείου συντάσσεται και διανέμεται έγκαιρα Δελτίο Τύπου στο οποίο δηλώνεται η έναρξη της ηλεκτρονικής διαβούλευσης και αναφέρεται ο δικτυακός τόπος. Στο δελτίο τύπου υπάρχει η ενημέρωση για την ηλεκτρονική διαβούλευση επί του σχεδίου απόφασης/πράξης, κάλεσμα του Υπουργού που να προτρέπει τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους καθώς και αναγραφή με σαφήνεια του χρόνου έναρξης και λήξης της διαβούλευσης.
• Η ομάδα παρακολούθησης των σχολίων του Υπουργείου, επιβλέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εντός κάθε ημέρας τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής διαβούλευσης για να εγκρίνει τη δημοσίευση των σχολίων.
• Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΚΔΔΑ διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία της διαβούλευσης και υποστηρίζει τεχνικά την διεξαγωγή της.

Βήμα 3ο Κλείσιμο Διαβούλευσης
• Ο Φορέας συντάσσει και αποστέλλει με email στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής (opengovekdd.gr) Κείμενο Ολοκλήρωσης που ευχαριστεί τους συμμετέχοντες.
• Το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΚΔΔΑ αναρτά το Κείμενο Ολοκλήρωσης ως ευχαριστήριο κείμενο και τερματίζει τεχνικά τη διαβούλευση την προγραμματισμένη ώρα και μέρα, αν δεν υπάρχει άλλη ειδοποίηση.
• Με το κλείσιμο της διαβούλευσης, ο κάθε Φορέας, έχει τη δυνατότητα να εξάγει σε υπολογιστικό φύλλο (*.xls) όλα τα σχόλια, έτσι ώστε να συντάξει την Έκθεση Διαβούλευσης.
• Όλοι πολίτες μπορούν επίσης να εξάγουν τα σχόλια σε xls.

Βήμα 4ο Ολοκλήρωση Διαβούλευσης
Ο Φορέας αποστέλλει με email την Έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης (Πρότυπο Έκθεσης της δημόσιας διαβούλευσης) στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής (opengovekdd.gr) του ΕΚΔΔΑ, στην οποία παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα σχόλια και οι προτάσεις όσων έλαβαν μέρος στη Διαβούλευση και τεκμηριώνεται η ενσωμάτωσή τους ή μη στις τελικές διατάξεις (άρθρο 6 του νόμου 4048/23-2-12 “Τα νομοσχέδια συνοδεύονται, επίσης, υποχρεωτικά, από έκθεση αξιολόγησης των συνεπειών της ρύθμισης και από έκθεση επί της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγηθεί της κατάθεσής τους”).
• Η διαβούλευση χαρακτηρίζεται ως Oλοκληρωμένη από το Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΚΔΔΑ και μπορεί να εμφανιστεί ως τέτοια στο opengov.gr.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία υποστήριξης των διαβουλεύσεων μπορείτε να αποστείλετε email στο opengovekdd.gr .

Κώδικας διεξαγωγής και καλών πρακτικών δημόσιας διαβούλεσης

Με ευθύνη του Τμήματος Εφαρμογών Πληροφορικής του ΕΚΔΔΑ δημιουργείται και τηρείται κώδικας διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης. Ο κώδικας διεξαγωγής έχει κυρίως τους εξής στόχους:
• Να αναδείξει και να περιγράψει λεπτομερώς με συγκεκριμένα παραδείγματα και οδηγίες τα διαφορετικά είδη, τους ρόλους, τις εφαρμοσμένες μεθοδολογίες και τις καλές πρακτικές διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης
• Να προτείνει ενέργειες για τη συστηματοποίηση της συμμετοχής των κοινωνικών εταίρων και δράσεις για την γενικότερη αύξηση της συμμετοχής και την ενδυνάμωση της συμμετοχής ευαίσθητων ομάδων πληθυσμού.