Διαδικασία Οργάνωσης Διαβουλεύσεων


Το ΕΚΔΔΑ, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις του [βλ. περ. θ΄ της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 105/2018, (Α΄ 203)], μεριμνά για την καλή λειτουργία και διαχείριση του δικτυακού τόπου (www.opengov.gr) ανάρτησης των σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων που τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.

Η διαδικασία επί της δημόσιας διαβούλευσης θεσπίζεται με το άρθρο 61 του ν. 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», (Α΄  133).

Υπόχρεη για την κίνηση της διαδικασίας διαβούλευσης είναι η Προεδρία της Κυβέρνησης, σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου που έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία. Αιτήματα για διαβούλευση επί σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων κατ’ αρχήν αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων στην Προεδρία της Κυβέρνησης,
στη διεύθυνση brofficegslegal.gov.gr.

Αιτήματα για προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις μετακλητών του δημόσιου τομέα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση opengovekdd.gr.

 

Νομοθεσία για θέματα Ανοικτής Διακυβέρνησης

Κανονισμός της Βουλής,’Αρθρo 85, Παράγραφος 3

π.δ. 105/2018 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)», ΦΕΚ 203/Α΄/05.12.2018

Νόμος 4622/2019, «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», (Α΄ 133)