Άρθρο 13:Σπάνιες νόσοι

Η Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης συνεργασίας σε επίπεδο διάγνωσης και θεραπείας και γενικότερα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των επαγγελματιών Υγείας σε θέματα που αφορούν στις Σπάνιες Παθήσεις, με Υπουργικές αποφάσεις:
α) Δημιουργεί μόνιμη Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Σπανίων Παθήσεων και καθορίζει τις αρμοδιότητές της˙
β) Αναγνωρίζει το ORPHANET ως την επίσημη βάση δεδομένων για τις Σπάνιες Παθήσεις.