Άρθρο 10: Αμοιβαία συνδρομή και συνεργασία

1. Η Ελλάδα συνεργάζεται με τα άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό την εφαρμογή του παρόντος νόμου. Οι αρμόδιες εθνικές αρχές και ιδίως το Ε.Σ.Ε., συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και ιδίως τα Ε.Σ.Ε. των άλλων κρατών – μελών, σύμφωνα με το άρθρο (6), αναφορικά στα πρότυπα και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ποιότητα και την ασφάλεια, και ανταλλάσουν πληροφορίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στην εποπτεία και τη διευκρίνιση του περιεχομένου των τιμολογίων.
2. Οι πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα άσκησης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας που είναι εγκατεστημένοι σε ελληνικό έδαφος, οι οποίες περιλαμβάνονται στα εθνικά ή τοπικά μητρώα, διατίθενται, κατόπιν αίτησης, στις αρχές άλλων κρατών μελών, σύμφωνα με τα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ και με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως δε τις Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 2002/58/ΕΚ, και την αρχή του τεκμηρίου αθωότητας. Η ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του συστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς που θεσπίζεται σύμφωνα με την απόφαση 2008/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2007, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων κατά την εφαρμογή του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI).