Άρθρο 09 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Ο Eθνικός Μηχανισμός Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης του άρθρου 1 λειτουργεί με βάση το Εθνικό Σχέδιο Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης (ΕΣΣΕΔ), το οποίο εγκρίνεται και επικαιροποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού του Επιτελείου Πυροσβεστικού Σώματος, η οποία υποβάλλεται το αργότερο εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 8.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται το ύψος και οι δικαιούχοι της εισφοράς του άρθρου 6, τα πρόσωπα τα οποία την αποδίδουν, η διαδικασία απόδοσης, είσπραξης και διαχείρισης αυτής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
3. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκδίδεται Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Βάσων Ετοιμότητας/Επιφυλακής του άρθρου 7, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, η χωρική τους αρμοδιότητα, η στελέχωσή τους, ο αριθμός των εναέριων μέσων κάθε βάσης, καθώς και ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτών, τα ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, συντήρησης και επιφυλακής του προσωπικού τους, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο σχετικός εξοπλισμός τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
4. Οι αποδοχές του προσωπικού της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 10 καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Οικονομικών.

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 22:44 | Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 3, ως εξής:
  «3. Με απόφαση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, εκδίδεται Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Βάσεων Ετοιμότητας/Επιφυλακής του άρθρου 7, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας τους, η χωρική τους αρμοδιότητα, η στελέχωσή τους, ο αριθμός των εναέριων μέσων κάθε βάσης, καθώς και ο αριθμός και οι ειδικότητες του προσωπικού αυτών, τα ειδικότερα θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών εκπαίδευσης, αξιολόγησης, συντήρησης και επιφυλακής του προσωπικού τους, τα χρησιμοποιούμενα μέσα και ο σχετικός εξοπλισμός τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»
  Αιτιολογικό: Στο κείμενο του Σχεδίου Νόμου, αναφέρει τη λέξη «Βάσων», αντί του ορθού «Βάσεων». Εκτιμάται ότι αποτελεί ορθογραφικό λάθος και πρέπει να διορθωθεί.
  Επιπλέον, στο άρθρο 9, εισέρχεται η έννοια της αξιολόγησης (μετά τη λέξη «εκπαίδευση»), καθώς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για αξιοποίηση εναερίων μέσων.