Άρθρο 8 Προσωπικό, προδιαγραφές και λειτουργία του Εθνικού Σχεδίου Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης

 

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών:
α) Συστήνονται οι αναγκαίες για τη στελέχωση των Βάσεων Ετοιμότητας/Επιφυλακής (ΒΕΕ) οργανικές θέσεις, καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και κωλύματα του μόνιμου προσωπικού, του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου χρόνου, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης, τα αρμόδια όργανα για την επιλογή και την πρόσληψη, τα ζητήματα της εκπαίδευσης αυτού, της αθλητικής αξιολόγησης και υγειονομικής εξέτασης – ιατρικής παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια παροχής υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, καθώς και τα αρμόδια ατομικά και συλλογικά όργανα στα οποία ανατίθενται οι σχετικές με τα ζητήματα αυτά αρμοδιότητες.
β) Καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές των εναέριων μέσων που διατίθενται για τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης δεν δύνανται να παρεκκλίνουν από τις αντίστοιχες της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων επιχειρήσεων διάσωσης αρμοδιότητάς της.
γ) Ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου της πιστοποίησης μέσων και προσωπικού, επιχειρησιακής εμπλοκής, ελέγχου, εποπτείας και συντονισμού των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων που επικουρούν την αποστολή του Π.Σ., κατά την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.
δ) Καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβολής και εξέτασης του αιτήματος συνδρομής για την παροχή υπηρεσιών εναέριας έρευνας και διάσωσης στις επιχειρήσεις του άρθρου 2, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή και εξέταση του ανωτέρω αιτήματος και
ε) Καθορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

 • 10 Οκτωβρίου 2022, 16:12 | Ελληνική Ομάδα Διάσωσης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη οι υποψήφιοι να διαθέτουν ένα ισχυρό βιογραφικό με ασκήσεις ορεινής αεροδιάσωσης, επιχειρήσεις και αυτό να αποδεικνύεται με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο.

 • 10 Οκτωβρίου 2022, 16:55 | Γιώργος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Σχετικά με το Προσοντολόγιο

  Α) Εμπειρική επάρκεια

  1. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις αεροδιάσωσης στην Ελλάδα (συνεργασία με ελικόπτερα της Π.Α. της Α.Σ. της Π.Υ. ή του Π.Ν.)
  2. Συμμετοχή σε επιχειρήσεις ορεινής διάσωσης στην Ελλάδα (συνεργασία με φορείς)
  3. Για τις ανωτέρω επιχειρήσεις: α) Χρονολόγιο – περιοχή.
  β) Είδος επιχείρησης ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας (πχ χρονική διάρκεια, είδος εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε, τελική κατάσταση θύματος)
  γ) Εμπειρική επάρκεια σε διαδικασίες ορεινής διάσωσης σε ορθοπλαγιά δ) Χρονική διάρκεια ενασχόλησης με την ορεινή διάσωση – αεροδιάσωση
  4. Καθεστώς εμπλοκής στις ανωτέρω επιχειρήσεις (πχ επαγγελματίας, εθελοντής, παρευρισκόμενος)

  Β) Εκπαιδευτική επάρκεια.
  1. Κατεχόμενος τίτλος εκπαίδευσης στην ορεινή διάσωση στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
  2. Κατεχόμενος τίτλος εκπαίδευσης στην ορεινή αεροδιάσωση , στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό – συμμετοχή σε ασκήσεις.
  3. Κατεχόμενος τίτλος εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών.
  4. Γνώση χειρισμού αναρριχητικού εξοπλισμού και υλικών

  Γ) Αξιολόγηση
  Η επιτροπή αξιολόγησης των ανωτέρω προσόντων ενδιαφερομένων.

 • 9 Οκτωβρίου 2022, 23:40 | Δημήτριος Ομουρλόγλου
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Για την απώλεια του συνανθρώπου μας, Κουράγιο στην οικογένεια και στους συγγενείς του Ερμή Θεοχαρόπουλου.
  Να αναφερθεί, σύμφωνα με το ΦΕΚ 70 τ.Β΄/22-03-2007 ο Διασώστης (άρθρο 7 επαγγελματικός τίτλος του Διασώστη), με Άδεια άσκησης επαγγέλματος και σύμφωνα με το παραπάνω ΦΕΚ στο άρθρο 2 παρ.ε και ζ, ο Διασώστης (για την Ελλάδα Emergency Medical Technician-Intermediate/EMT-I) μπορεί να ανταποκριθεί σε Οποιοδήποτε εναέριο μέσο που χρησιμοποιείται με σκοπό την διακομιδή ασθενούς και σε ομάδες αντιμετώπισης Μαζικών Απωλειών Υγείας αντίστοιχα.
  Σύμφωνα με τα παραπάνω, υπάρχουν αντίστοιχα, ελάχιστα όμως άτομα, Ικανά Εξειδικευμένα, Πιστοποιημένα και Καταρτιζόμενα, (Αξιωματικοί- Υπαξιωματικοί) στο Πυροσβεστικό Σώμα με συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση, με προϋπηρεσία στις κινητές μονάδες, με Πιστοποιήσεις από την NAEMT (National Association of Emergency Medical Technicians) και ERC (European Resuscitation Council) όπως TCCC, PHTLS, ILS, BLS αντίστοιχα, μαζικές αιμορραγίες, τραυματολογία κ.α., μέλη στο εθνικό μητρώο επιχειρησιακών στελεχών της πολιτικής προστασίας.
  Επομένως, να υπάρχει κατά τη γνώμη μου εκδήλωση ενδιαφέροντος από το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και σε συνεργασία φυσικά με τους αντίστοιχους ιδιώτες Διασώστες. Επιπρόσθετα, ειδική εκπαίδευση στο Κ.Α.Ι. του 251 ΓΝΑ Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών (ΣΑΝΑΔ), για τραυματισμένα άτομα ΑμεΑ και παιδιά.
  Για τα εναέρια μέσα, θα πρέπει οι προδιαγραφές ασφαλείας να είναι στα πλαίσια του Ε.Μ.Ε.Ε.Δ., να μην έχει διαφορές με τις αντίστοιχες της Πολεμικής Αεροπορίας και την Αεροπορική Ασφάλεια (E.A.S.A.), όπως προβλέπονται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) σύμφωνα και με τις προδιαγραφές των εναερίων του Π.Σ., όπου πετούν με πολιτικό νηολόγιο.
  Εν κατακλείδι, με τον κατάλληλο εναέριο εξοπλισμό, εκπαιδευμένο Πιστοποιημένο Διασωστικό προσωπικό, θα φέρει τα μέγιστα ο Ε.Μ.Ε.Ε.Δ για τη προστασία της εναέριας ζωής και όχι μόνο, μπορεί να προσφέρει την Έρευνα και Διάσωση σε συμβάντα μεγάλης κλίμακας όπως απώλειες Πληθυσμού, σε Τεχνολογικές, φυσικές ή Na Tech Καταστροφές.
  Σας ευχαριστώ για το χρόνο
  Με εκτίμηση
  Ομουρλόγλου Δημήτριος

 • 8 Οκτωβρίου 2022, 22:22 | Ιωάννης Βαμβάκος Υποπτέραρχος (Ι) ε.α.
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Προτείνεται η τροποποίηση της πρώτης φράσης της παραγράφου β, ως εξής:
  «Καθορίζονται οι επιχειρησιακές και λειτουργικές προδιαγραφές των εναέριων μέσων που διατίθενται για τις υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης»
  Αιτιολογικό: Προτείνεται αντικατάσταση των «ελάχιστων», με τον όρο «επιχειρησιακές και λειτουργικές», όσον αφορά στις προδιαγραφές των εναερίων μέσων, καθώς εκτιμάται ότι ο Νόμος θα πρέπει να αναφέρεται σε επιχειρησιακές και λειτουργικές προδιαγραφές, διότι ο όρος «ελάχιστες», δύναται να παρέξει αποτέλεσμα επιχειρησιακά και λειτουργικά (συντήρηση μέσων) πτωχό.
  Προτείνεται όπως η δεύτερη φράση της παραγράφου β, αποτελέσει νέα παράγραφο γ, με το εξής λeκτικό: «Καθορίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης, οι οποίες δεν δύνανται να παρεκκλίνουν από τις αντίστοιχες της Πολεμικής Αεροπορίας, που ισχύουν κατά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων επιχειρήσεων διάσωσης αρμοδιότητάς της»
  Αιτιολογικό: Ο διαχωρισμός σε δυο διακριτές παραγράφους, με χρήση της λέξης «καθορίζονται», όσον αφορά στις προδιαγραφές ασφαλείας, οι οποίες ξεκάθαρα δεν παρεκκλίνουν από τις αντίστοιχες της ΠΑ, ενισχύει το κείμενο.
  Προτείνεται η τροποποίηση του λεκτικού της υφιστάμενης παραγράφου γ και η μετατροπή της σε δ, ως εξής:
  «Ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου και πιστοποίησης μέσων και προσωπικού, επιχειρησιακής εμπλοκής, σχεδίασης, διεύθυνσης και συντονισμού των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης από το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), διοικητικής υποστήριξης, αποζημίωσης, ασφάλισης του προσωπικού και των εναερίων μέσων που επικουρούν την αποστολή του Π.Σ., κατά την εκτέλεση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης»
  Αιτιολογικό: Προτείνεται η υπόψη τροποποίηση, καθώς εκτιμάται ότι πρέπει να «ρυθμίζονται τα ζητήματα ελέγχου και πιστοποίησης μέσων και προσωπικού» και όχι «τα ζητήματα ελέγχου της πιστοποίησης μέσων και προσωπικού».
  Προτείνεται η τροποποίηση του λεκτικού της υφιστάμενης παραγράφου δ και η μετατροπή της σε ε, ως εξής:
  «Καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες υποβολής προς άλλο φορέα, για συνδρομή σε χερσαία διάσωση, σε περίπτωση που απαιτείται, καθώς και εξέτασης του αιτήματος συνδρομής από άλλο φορέα, για την παροχή υπηρεσιών εναέριας έρευνας και διάσωσης στις επιχειρήσεις του άρθρου 2, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την υποβολή και εξέταση των ανωτέρω αιτημάτων και»
  Αιτιολογικό: Με το λεκτικό της νέας παραγράφου ε, στο Άρθρο 8, καθίσταται σαφές ότι έχουμε δυο περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων. Η περίπτωση υποβολής αιτήματος από το ΕΚΣΕΔ προς το ΠΣ, για συνδρομή με εναέρια Ε-Δ, σε αεροπορικά ή/και ναυτικά ατυχήματα (αρμοδιότητα ΕΚΣΕΔ) και η περίπτωση υποβολής αιτήματος από το ΠΣ προς το ΕΚΣΕΔ, για χερσαία ατυχήματα (αρμοδιότητα ΠΣ).

 • Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Να προστεθεί στο τέλος του άρθρου η ακόλουθη παράγραφος:
  Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία προηγείται διαβούλευση με την αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση εκπροσώπησης αυτών, την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), η οποία και είναι αρμόδια για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα σχετιζόμενα με τις ανάγκες και τους τρόπους βέλτιστης επικοινωνίας με άτομα με κάθε λογής αναπηρία.

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 20:09 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Άρθρο 8

  Στην υποπαράγραφο β) του άρθρου 8 ορίζεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης δεν δύνανται να παρεκκλίνουν από τις αντίστοιχες της Πολεμικής Αεροπορίας, κατά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων επιχειρήσεων διάσωσης αρμοδιότητάς της.»
  Δεν διαφωνούμε με τις προδιαγραφές της Πολεμικής Αεροπορίας, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να συμπληρωθεί η εν λόγο υποπαραγράφος β) και με τις προδιαγραφές της EASA (European Union Aviation Safety Agency) και κατά συνέπεια της ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας), ακόμα και αν η αναφορά γίνεται αποκλειστικά για την διεξαγωγή επιχειρήσεων αρμοδιότητας της ΠΑ. Αυτό γιατί, οι επιχειρήσεις θα διεξάγονται κάτω από πολιτικό πιστοποιητικό αερομεταφορέα (AOC), (τα ελικόπτερα του ΠΣ και την παρούσα στιγμή είναι υπό πολιτικό νηολόγιο και οι χειριστές ελέγχονται από την ΑΠΑ κατέχοντας πολιτικά πτυχία) και οι κανονισμοί της EASA είναι σε πολλά σημεία σαφώς αυστηρότεροι από της ΠΑ (βλέπε flight duty time limitations, εξειδικεύσεις πτυχίων χειριστών κ.α.), ώστε να μπορούν να πληρούν και τους όρους που θα θέσει ο ασφαλιστικός οργανισμός που θα ασφαλίσει τα μέσα και τους επιβαίνοντες τους που σαφώς αυτοί οι όροι θα βασίζονται στο γεγονός ότι ακολουθούνται τα πολιτικά πρότυπα και τα εγκεκριμένα πολιτικά επιχειρησιακά εγχειρίδια (Operations Manuals) του φορέα που διαχειρίζεται τα ιπτάμενα μέσα.

  Προτείνεται η διατύπωση:
  «Σε κάθε περίπτωση, οι προδιαγραφές ασφαλείας για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης στο πλαίσιο του Eθνικού Μηχανισμού Εναέριας Έρευνας και Διάσωσης δεν δύνανται να παρεκκλίνουν από τις αντίστοιχες της Πολεμικής Αεροπορίας ή/και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια (EASA) όπως αυτές καθορίζονται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) με κριτήριο τι είναι πιο περιοριστικό, κατά τη διεξαγωγή των αντίστοιχων επιχειρήσεων διάσωσης αρμοδιότητάς της.»

 • 6 Οκτωβρίου 2022, 08:59 | Γιώργος καρνάκης
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Ένα τεράστιο βήμα για μια σύγχρονη ορεινή διάσωση η οποία θα αποτελέσει και ένα κίνητρο για την ανάπτυξη του ορειβατικού τουρισμού και όχι μόνον.
  Θεωρώ δεδομένο πως η επιλογή του προσωπικού θα πρέπει είναι η προβλεπόμενη όπως γίνεται σε όλες τις θέσεις εργασίας δλδ άτομα τα οποία έχουν αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη κατάρτιση μέσο του υπουργείου Παιδείας και του εθνικού οργανισμού πιστοποίησης όπως νοσηλευτές, διασώστες του ΕΚΑΒ, συνοδοί βουνού κλπ. Η δημιουργία μιας σχολής διασωστών ορεινής διάσωσης από αρμόδια φορέα όπως η πολεμική αεροπορία ή της πυροσβεστικής θα ήταν ίσως η πιο σωστή λύση ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν τα προνόμια έγκαιρης αεροδιαστημικής. Αυτό για να υλοποιηθεί θα πρέπει άμεσα η σχολή αυτή να ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και φυσικά με το ανάλογο σε πρώτη φάση εκπαιδευτικό προσωπικό από το εξωτερικό.

  Γεώργιος καρνάκης
  Συνοδός βουνού.

 • 4 Οκτωβρίου 2022, 10:38 | Χρήστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εάν μπορείτε να εγκρίνετε τα μηνύματά μας. Έχει περάσει μία εβδομάδα από τότε που αναρτήθηκαν. Ευχαριστώ.

 • 28 Σεπτεμβρίου 2022, 16:54 | Χρήστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Εάν μπορείτε να συμπεριλάβετε στις προϋποθέσεις συμμετοχής την θητεία και ως ΕΠΟΠ καθώς λογίζεται και αυτή ως μάχιμη στρατιωτική θητεία – υπηρεσία. Έτσι θα αρθεί μια αδικία πολλών ετών που αποκλείει τους πρώην ΕΠΟΠ από την έξτρα μοριοδότηση όπως η θητεία στις ειδικές δυνάμεις, η θητεία ως ΔΕΑ ή στην προεδρική φρουρά.

 • 27 Σεπτεμβρίου 2022, 23:33 | Χρήστος
  Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

  Παρακαλώ πολύ εξετάστε τα όρια ηλικίας να είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (έως 40-45 έτη). Είναι κρίμα να αποκλείονται διαχρονικά υποψήφιοι που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, χωρίς να έχουν έστω το δικαίωμα συμμετοχής. Με εκτίμηση.