Άρθρο 02

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ο Συνήγορος του Πολίτη ορίζεται ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3938/2011.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δικαστικής αρχής. Όταν ο Συνήγορος του Πολίτη ενεργεί ως φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, καθώς και ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, επιλαμβάνεται υποθέσεων που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίων, δικαστικών ή εισαγγελικών αρχών, έως τη διεξαγωγή της πρώτης συζήτησης στο ακροατήριο ή την άσκηση ποινικής δίωξης ή έως ότου το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια δικαστική αρχή αποφανθεί επί αιτήσεως παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας.»

3. Στην παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3094/2003 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Εθνικός Μηχανισμός Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3938/2011 διενεργεί έρευνες, μεριμνά για την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών επί σχετικών θεμάτων και δημοσιεύει σχετικές ειδικές εκθέσεις. Οι εκθέσεις αυτές περιλαμβάνουν και εισηγήσεις μέτρων για την πρόληψη και την καταπολέμηση των περιστατικών αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και κοινοποιούνται στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιο για θέματα Προστασίας του Πολίτη, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τη λειτουργία του Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας και την εκτέλεση του έργου του, αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των κατ’ έτος εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πιστώσεων, ύστερα από πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη.

  • 21 Ιουλίου 2016, 21:48 | nomikos

    Στην πργ. 2 του άρθρου 2 θα πρέπει στην 7η σειρά να προστεθεί το είδος των δικαστηρίων (ποινικά, αστικά, διοικητικά, πολιτικά ή στρατιωτικά) στα οποία πραγματοποιείται μνεία. Επιπροσθέτως, στης 8η σειρά χρειάζεται να απαλειφθεί ο όρος “πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο», καθώς δεν είναι κοινός σε όλες τις δικονομίες, μάλιστα, δε, στο πλαίσιο της Πολιτικής Δικονομίας τυγχάνει καταργημένος. Αντίθετα, χρησιμότερο θα ήταν να αναγραφεί ως εξής: »έως την έναρξη της επ’ ακροατηρίω διαδικασίας»