Άρθρο 03 – (άρθρο 4 της οδηγίας)

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 100 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η επικοινωνία αυτή είναι απόρρητη».