Άρθρο 04 – (άρθρα 5, 7, 8 και 13 της οδηγίας)

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προστίθεται άρθρο 99 Β ως εξής:
«1. Ο κατηγορούμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθεί, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, για τη στέρηση της ελευθερίας του ένα πρόσωπο της επιλογής του. Eάν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος ενημερώνεται ο ασκών τη γονική μέριμνα, εκτός εάν αυτό αντιβαίνει στο συμφέρον του ανηλίκου, οπότε ενημερώνεται κάποιο άλλο ενδεδειγμένο ενήλικο πρόσωπο ή η αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για να αποτραπεί άμεσος κίνδυνος, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να μην επιτρέπουν προσωρινά την ενημέρωση τρίτου προσώπου για τη στέρηση της ελευθερίας του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή εξετάζεται εάν ένα άλλο τρίτο πρόσωπο, που έχει υποδειχθεί από τον κατηγορούμενο, μπορεί να ενημερωθεί σχετικά. Εάν ο κατηγορούμενος είναι ανήλικος, η αρμόδια για την προστασία των ανηλίκων αρχή ενημερώνεται στην περίπτωση αυτή.
3. Ο κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός και στερείται την ελευθερία του έχει δικαίωμα να ζητήσει να ενημερωθούν, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, οι προξενικές αρχές του κράτους του οποίου είναι υπήκοος».

  • 15 Φεβρουαρίου 2017, 18:52 | Σκουφας Διονυσιος

    Όσον αφορά το υπό συζήτηση άρθρο 99Β του ΚΠΔ , και ειδικότερα την παράγραφο 2 αυτού έχω να σχολιάσω τα εξής : Δεν νοείται σε καμία περίπτωση και για κανέναν λόγο αποστέρηση του δικαιώματος του κατηγορουμένου να ενημερώσει για την κράτηση του ένα άτομο της εμπιστοσύνης του και ειδικότερα τον δικηγόρο του. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο δικαίωμα του κατηγορουμένου το οποίο βρίσκει υπερνομοθετικό έρεισμα τόσο στο Σύνταγμα μας , όσο και σε διεθνή κείμενα τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο δίκαιο μας σύμφωνα με το άρθρο 28 του Συντάγματος. Μόλις χρειάζεται να αναφερθούν η ΕΣΔΑ ( Ευρωπαική Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου , και το πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ ). Μια τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία θα καθιστά τα όργανα της τάξης ανεξέλεγκτα και πιθανές αυθαιρεσίες φαίνονται πλέον να αυξάνονται παρά να μειώνονται. Το δικαίωμα της επικοινωνίας του κατηγορουμένου δεν νοείται να συρρικνώνεται παρά μόνο να αυξάνονται οι εγγυήσεις ώστε να πιστοποιείται τούτο.Επίσης,θέμα θα δημιουργηθεί με την αόριστη νομική έννοια <> και <>. Το πότε συντρέχουν αυτές θα μένει να εννοηθεί από τα αστυνομικά όργανα των οποίων η ερμηνεία θα είναι αμφιβόλου ποιότητας .
    Για τους λόγους αυτούς , θεωρώ με την ταπεινή προσωπική μου άποψη πως η παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία , ενώ είναι άξια επαίνου όσον αφορά τους αλλοδαπούς , στο σημείο αυτό σφάλλει και δεν πρέπει να προχωρήσει.