Άρθρο 7 – ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΕΧ- ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας του ΧΕΧ χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 που αναπτύσσει τον ΧΕΧ. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δε χορηγείται και ο φορέας δεν διακόπτει τη λειτουργία της μονάδας, εάν δεν εξασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής. Σε περίπτωση που ο φορέας προβεί στη διακοπή της μονάδας πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών της παραπάνω παραγράφου, με απόφαση του Υπουργού Υγείας ο φορέας αποκλείεται από τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος άδειας λειτουργίας μονάδων του άρθρου 91 «Τροποποιήσεις ν.4139/2013 περί Ναρκωτικών» του ν. 4600/2019.

2. Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων άδειας λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα σύμφωνα με την παρούσα και πριν την επιβολή της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας, προηγείται έγγραφη επισήμανση προς το φορέα του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 που αναπτύσσει τον ΧΕΧ από τη Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις, επί των οποίων ο φορέας οφείλει να παρέχει εξηγήσεις εντός δεκαπέντε (15) ημερών. Με την προϋπόθεση ότι οι εξηγήσεις δεν κριθούν επαρκείς, ο φορέας οφείλει εντός διμήνου, με δυνατότητα δίμηνης παράτασης προς ολοκλήρωση, να συμμορφωθεί προς τις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης του Υπουργείου Υγείας. Σε αντίθετη περίπτωση, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται ομοίως μετά από την εξασφάλιση της συνέχισης της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής.

3. Σε περιπτώσεις σοβαρών υστερήσεων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και της επίτευξης των τιθέμενων στόχων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και εκθέσεις αρμοδίων εποπτικών εθνικών και διεθνών οργάνων, ο Υπουργός Υγείας δύναται να επιβάλλει άμεσα ανάκληση άδειας λειτουργίας της μονάδας, την οποία κοινοποιεί στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, προς εκτέλεση και ενημέρωση, χωρίς τη τήρηση της παραπάνω προκαταρκτικής διαδικασίας και φροντίζοντας για την παραπομπή και κάλυψη των εξυπηρετούμενων από ανάλογη μονάδα και υπηρεσίες.
Στο φορέα που του έχει επιβληθεί ανάκληση άδειας λειτουργίας ΧΕΧ απαγορεύεται η χορήγηση νέας άδειας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.