Άρθρο 2 – ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΧΕΧ)

1. Στους ΧΕΧ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:
Α. Ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για την ενέσιμη χρήση προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών από τους λήπτες/ριες των υπηρεσιών και τη βραχεία παραμονή τους αμέσως μετά τη χρήση.
Β. Κατάλληλος εξοπλισμός για την ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Γ. Επείγουσα φροντίδα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας.
Δ. Συμβουλευτική ενημέρωση για ασφαλή χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Ε. Διασύνδεση με προγράμματα αντιμετώπισης της εξάρτησης και υπηρεσίες ιατρικής φροντίδας.
ΣΤ. Διασύνδεση με κοινωνικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα με υπηρεσίες ατομικής υγιεινής, παροχής σίτισης, ένδυσης, στέγασης και φιλοξενίας.
Ζ. Διασύνδεση με δομές επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Η. Παρέμβαση στην κρίση.
Θ. Συμβουλευτική και κατάλληλα μέσα για την αποφυγή μετάδοσης ΣΜΝ (Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων).

2. Στους ΧΕΧ δύνανται να παρέχονται:
Α. Υπηρεσίες συμβουλευτικής και ουσίες ανταγωνιστές των οπιοειδών (όπως για παράδειγμα Ναλοξόνη) για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μελλοντικών περιστατικών υπερδοσολογίας.
Β. Υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
Γ. Υπηρεσίες ατομικής υγιεινής.
Δ. Υπηρεσίες φιλοξενίας και σίτισης.

3. Κατά τις επισκέψεις των ληπτών/ριών των υπηρεσιών των ΧΕΧ:
Α. Παρέχονται πληροφορίες για τους κανόνες λειτουργίας των χώρων εποπτευόμενης χρήσης.
Β. Παρέχονται πληροφορίες για τα ναρκωτικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κατά τη δήλωση των ληπτών/ριών των υπηρεσιών των ΧΕ.
Γ. Εποπτεύεται η παροχή των υπηρεσιών από εξειδικευμένο προσωπικό.
Δ. Δύναται να ζητείται δείγμα των ναρκωτικών ουσιών που κατέχουν οι λήπτες/ριες υπηρεσιών, με σκοπό την παρακολούθηση των διακινούμενων στη χώρα ουσιών.
Ε. Παρέχονται συστηματικά πληροφορίες, συμβουλευτική και διασύνδεση με υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και κοινωνικές υπηρεσίες.
ΣΤ. Συμπληρώνονται τα στοιχεία του/της λήπτη/ριας των υπηρεσιών στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών του ΧΕΧ ή ενημερώνεται η σχετική καταχώριση.

4. Οι λήπτες/τριες των υπηρεσιών των ΧΕΧ είναι άνω των 18 ετών, δεν παρακολουθούν πρόγραμμα σωματικής αποτοξίνωσης ή απεξάρτησης ή θεραπείας με υποκατάστατα και δεν συνοδεύονται από ανηλίκους κατά την επίσκεψη τους σε ΧΕΧ και καταγράφονται στο Μητρώο Καταγραφής Ληπτών Υπηρεσιών του ΧΕΧ.

5. Οι παρεχόμενες από τον ΧΕΧ υπηρεσίες ορίζονται και περιγράφονται σαφώς στην άδεια λειτουργίας που χορηγείται από τον Υπουργό Υγείας για τον Χώρο Εποπτευόμενης Χρήσης και στον κανονισμό λειτουργίας του.

 • 14 Μαΐου 2019, 12:48 | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

  ΑΡΘΡΟ 2
  1A: να προστεθεί αντίστοιχη πρόβλεψη για τη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένων χώρων για το screening (πριν τη χρήση) Καθώς επίσης και για το follow-up monitoring (μετά τη χρήση)

  1B:Η υπουργική αυτή απόφαση αφορά μόνο ΧΕΧ για ενέσιμη χρήση; Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει εμπόδιο στην ανάπτυξη ΧΕΧ για άλλους τρόπους χρήσης, που ίσως έχουν και μεγαλύτερη επικράτηση αυτή τη στιγμή στην Αθήνα τουλάχιστον (π.χ.σίσα. Η έκθεση του EMCDDA που αναφέρεται και στην εισαγωγή της Υπουργικής,περιγράφει πως πλέον αρκετές χώρες λόγω της ανάγκης έχουν φροντίσει να καλύπτουν και άλλες μορφές χρήσης (καπνιστή-εισπνεόμενη) – μάλιστα στην Ολλανδία εξετάζουν την πιθανότητα για δημιουργία ΧΕΧ για το αλκοόλ.

  1Γ: Να οριστεί ο βασικός αναγκαίος εξοπλισμός. Θα πρέπει να δίνεται και υλικό για την χρήση εκτός ΧΕΧ-ειδικά από τη στιγμή που δεν θα είναι ανοιχτός ο χώρος 24/7- ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να προστεθούν εδώ και μηχανήματα αυτόματου εφοδιασμού καθαρού υλικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν κίνητρο με την παροχή tokens στους λήπτες της υπηρεσίας

  Πριν το 1Δ που αναφέρεται στην επείγουσα φροντίδα σε περιπτώσεις υπερδοσολογίας, να προστεθεί πως παρέχεται επίσης και εποπτεία/ενημέρωση/εκπαίδευση από το προσωπικό με στόχο την πρόληψη της υπερδοσολογίας.Επίσης, είναι αναγκαίο να καθοριστεί και ο βασικός αναγκαίος εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτουν οι χώροι αυτοί για τη διαχείριση της υπερδοσολογίας και κατά το monitoring και κατά την παρέμβαση στο επείγον.

  1Ε: Συμβουλευτική με σκοπό την κινητοποίηση τους για ένταξη σε προγράμματα θεραπείας, και διασύνδεση/παραπομπή προς αυτά

  1ΣΤ: Διασύνδεση/παραπομπή των χρηστών ανάλογα με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες στις αρμόδιες υπηρεσίες (τα ΣΤ και τα Ζ έτσι όπως περιγράφονται μπορεί να λειτουργήσουν περιοριστικά)

  1Θ: τα ΣΜΝ (σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα) είναι μία μόνο κατηγορία των νοσημάτων που οι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν προληπτικά μέσω της παροχής προφυλακτικών. Πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη αναφορά και στα νοσήματα που συνδέονται με τη χρήση ουσιών συνολικότερα και δεν μεταδίδονται μόνο μέσω της σεξουαλικής επαφής

  2: «στους ΧΕΧ δύνανται να παρέχονται»; Γιατί δύνανται; Ειδικά τα σημεία 2Α και 2Β είναι απαραίτητο να παρέχονται

  2Α: στους ανταγωνιστές οπιοειδών να προστεθούν και ανταγωνιστές των βενζοδιαζεπινών(anexate)

  3Α: να προστεθεί πως θα παρέχονται πληροφορίες και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον ΧΕΧ

  3Δ:Πώς επρόκειτο να υλοποιηθεί αυτό; Θέλει πολύ συγκεκριμένο πρωτόκολλο που να εξασφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών, διαφορετικά μπορεί να είναι επικίνδυνο και να δημιουργήσει προβλήματα εμπιστοσύνης. Κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχει τη μορφή ερευνας και το ιδανικότερο θα ήταν να συνδυαστεί με υπηρεσία drug checking ώστε απώτερος στόχος να είναι πάντα η προώθηση της υγείας των χρηστών και η διευκόλυνση του έργου του προσωπικού. Μέσα από τις υπηρεσίες drug checking το άτομο που φέρει την ουσία ενημερώνεται για το τι περιέχει και έτσι μπορεί να προφυλαχθεί από τους κινδύνους περισσότερο αποτελεσματικά και να διασφαλιστεί ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη/ριας όταν θα πληροφορηθεί για το τι συμβαίνει με την ουσία που κατέχει να είναι στη δική του ευχέρεια αν θα συνεχίσει τη χρήση πάντα μετά από τη συμβουλευτική του προσωπικού και ετοιμότητα να επέμβει. Θεωρούμε πως θα πρέπει να είναι προαιρετική η προσφορά δείγματος και στην βάση του drug checking και όχι υποχρεωτική. Επίσης, πιστεύουμε πως λόγω του ότι συζητάμε για ουσίες που αγοράζονται στον δρόμο, λόγω ποσότητας και ποιότητας η κάθε δόση είναι «πολύτιμη» και θα είναι τουλάχιστον άτοπο να δώσει κάποια ή κάποιος λίγο από αυτό που με πολύ κόπο κατάφερε να αποκτήσει.

  3Ε: Υπηρεσίες ανάλογα με τις ιατρικές και ψυχοκοινωνικές ανάγκες των ατόμων, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιων θεραπείας της εξάρτησης

  4: Γιατί να υπάρχει ο περιορισμός πως οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κάποιο πρόγραμμα υποκατάστασης ή απεξάρτησης θα αποκλείονται. Σε περίπτωση υποτροπής είναι περισσότερο ασφαλές από κάθε άποψη το άτομο να κάνει χρήση σε ένα προστατευμένο περιβάλλον με πρόσβαση σε συμβουλευτική. Σε περίπτωση που αυτός ο περιορισμός παραμείνει, πώς θα έρχεται αυτή η πληροφορία; Με αυτο-αναφορά; Ή θα διασταυρώνεται με κάποιο τρόπο; Κάτι τέτοιο ενέχει κίνδυνο παραβίασης των προσωπικών δεδομένων. Χρειάζεται έγγραφη και ενημερωμένη συγκατάθεση από τον λήπτη της υπηρεσίας

 • 13 Μαΐου 2019, 17:35 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

  Να αποσαφηνιστεί, στην περίπτωση που οι ΧΕΧ παρέχουν υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής φροντίδας, έάν σε περιστατικό θανάτου θα δημιουργείται αγώγιμο δικαίωμα κατά των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.
  Θα αναζητούνται ποινικές ευθύνες? Ή πρόκειται για μία χωματερή ανθρώπων, όπου θα γίνεται μόνο η ύστατη προσπάθεια σωτηρίας τους σε περίπτωση υπερδοσολογίας και οι δικοί τους άνθρωποι δε θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης?
  Είναι οι ΧΕΧ αρκετά σοβαρός, με ιατρικούς όρους, θεσμός, κατά τρόπο ώστε το επιστημονικό προσωπικό να ενάγεται για πράξεις και παραλείψεις του ?
  Ή η οποιαδήποτε ευθύνη τους θα χάνεται κάπου ανάμεσα στη συνυπαιτιότητα τοξικομανούς και γιατρού ?
  Ο γιατρός θα μπορεί να απαγορεύσει στον εξαρτημένο τη λήψη νοθευμένης ναρκωτικής ουσίας? Αν ναι, με ποιά μέσα? με ποιά μέθοδο?
  Πως θα πείσει τον τοξικομανή να μην πάρει την παρανόμως αποκτηθήσα ουσία?

 • 8 Μαΐου 2019, 13:35 | Παρασχος Δελης

  «προαποκτημένων ναρκωτικών ουσιών»

  Αυτό σημαίνει οτι οι χρηστες θα φερουν μαζι τους τις ουσίες τους, που θα εχουν προμηθευτει από την μαυρη αγορά για να κανουν ελεγχομενη και εποπτευόμενη χρηση μεσα στους ΧΕΧ?
  Δηλ. το «κρατος» υποστηριζει και συντηρει εμμέσως τη παρανομη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών?