Άρθρο 6 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εκδίδεται άδεια λειτουργίας ΧΕΧ του άρθρου 91 «Τροποποιήσεις ν.4139/2013 περί Ναρκωτικών» του ν. 4600/2019 και αποκλειστικά από τον κλειστό αριθμό των φορέων του άρθρου 51 του ν. 4139/2013. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας, ο ενδιαφερόμενος φορέας υποβάλλει στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας σχετικό αίτημα.

2. Το αίτημα του ενδιαφερόμενου φορέα για την άδεια λειτουργίας ΧΕΧ συνοδεύεται από αναλυτικό φάκελο που περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Αναλυτικό σχέδιο δράσης και παρουσίαση της φιλοσοφίας και των στόχων του ΧΕΧ, των υπηρεσιών του και των ειδικών αναγκών που στοχεύουν αυτές να καλύψουν, των επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών, των μεθόδων και των διαδικασιών που θα αξιοποιηθούν για την παροχή των υπηρεσιών του, της έδρας του ΧΕΧ στον αστικό ιστό, των εγκαταστάσεων και της στελέχωσης του. Η παρουσίαση θα πρέπει να τεκμηριώνει, στη βάση των στοχεύσεων της ανάπτυξης των υπηρεσιών του ΧΕΧ, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Β. Τη διασύνδεση με υπηρεσίες διαφόρων επιπέδων του συστήματος υγείας (π.χ. πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, συναφείς ή/και συμπληρωματικές υπηρεσίες αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εξειδικευμένης ιατρικής περίθαλψης για αντιμετώπιση ενδεχόμενων συνοδών προβλημάτων (περιπτώσεις συννοσηρότητας).
Γ. Τον κανονισμό λειτουργίας του ΧΕΧ, ο οποίος περιγράφει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την απαιτούμενη στελέχωσή του, τις αρμοδιότητες του προσωπικού του, τις διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνται κατά τη διάρκεια εισόδου, παραμονής και εξόδου από τον ΧΕΧ, κώδικα δεοντολογίας, προδιαγραφές υγιεινής, καθώς και πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.
Δ. Πλήρη και σαφή οικονομική μελέτη και προϋπολογισμό των δαπανών λειτουργίας του χώρου, αναλυτική παρουσίαση των αξιοποιούμενων για τη χρηματοδότηση του ΧΕΧ και των υπηρεσιών του πόρων, τεκμηρίωση της οικονομικής του βιωσιμότητας, καθώς και διαδικασίες τήρησης και εφαρμογής οικονομικού ελέγχου.
Ε. Τις ειδικές και τεχνικές προδιαγραφές τήρησης του Μητρώου Καταγραφής των Ληπτών Υπηρεσιών του και τα μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που θα καταχωρίζονται σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

3. Ο φορέας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 που αναπτύσσει τον ΧΕΧ και τις υπηρεσίες του τηρεί οικονομικά στοιχεία αναφορικά με τον ΧΕΧ και αναλαμβάνει τη διοικητική και οικονομική εποπτεία των χώρων και των υπηρεσιών που παρέχουν. Σε περίπτωση που η λειτουργία του ΧΕΧ χρηματοδοτείται και από το Υπουργείο Υγείας, ο διοικητικός-οικονομικός έλεγχος αυτών ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού από τις καθ`υλην αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, κατά το μέρος που του αναλογεί. Η οικονομική διαχείριση κάθε μονάδας γίνεται σύμφωνα με τις αρχές οικονομίας και χρηστής διαχείρισης και στοχεύει στην εξοικονόμηση πόρων και μεγιστοποίηση του οφέλους.

4. Η εποπτεία και ο διοικητικός-οικονομικός έλεγχος των ΧΕΧ ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του αδειοδοτηθέντα φορέα, οι οποίες υποβάλλουν ετήσια έκθεση πεπραγμένων στη Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας και καταγράφουν συστηματικά τις παρεχόμενες από τον ΧΕΧ υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί η επίτευξη των στόχων της μονάδας.

5. Ο φορέας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 που αναπτύσσει τον ΧΕΧ οφείλει να πληροί σε ολόκληρη την περίοδο λειτουργίας της μονάδας, τις αρχές, προδιαγραφές, όρους και προϋποθέσεις της παρούσας για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Για οποιαδήποτε αλλαγή των ρητώς αναγραφόμενων στη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας, απαιτείται τεκμηριωμένο αίτημα του φορέα προς τη Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων του Υπουργείου Υγείας προκειμένου να εκδοθεί απόφαση τροποποίησης άδειας λειτουργίας της μονάδας.