Άρθρο 06 – Κυρώσεις

Η παράβαση των διατάξεων της παρούσας σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 29 του π.δ. 109/2010 και τα άρθρα 9 και 12 του ν.2644/1998 επισύρει τις προβλεπόμενες από τις παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2328/1995 διοικητικές κυρώσεις.