Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι:
α) η λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι καταδίκες συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την ιθαγένεια ή τις ιθαγένειες του καταδικασθέντος προσώπου,
β) η εισαγωγή διαδικασιών απάντησης σε αιτήσεις πληροφοριών,
γ) η εξασφάλιση ότι κάθε απόσπασμα ποινικού μητρώου που ζητείται από υπήκοο τρίτης χώρας συμπληρώνεται κατά περίπτωση με πληροφορίες από άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δ) η πρόβλεψη των απαραίτητων τεχνικών αλλαγών για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών.