Άρθρο 07:

1.Τα οριζόμενα στα προηγούμενα άρθρα εφαρμόζονται αναλόγως και στις διαδικασίες ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των επομένων παραγράφων.
2.Η αρμοδιότητα προς εκδίκαση της αίτησης για δίκαιη ικανοποίηση, όταν αφορά καθυστέρηση εκδίκασης υπόθεσης ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου και του Δικαστηρίου Ανηλίκων ανατίθεται σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, ενώπιον δε του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και του Εφετείου Ανηλίκων ανατίθεται σε Πρόεδρο Εφετών, αντίστοιχα, που υπηρετούν στο δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση.
3. Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της διαδικασίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του κατηγορούμενου λογίζεται από το αρμόδιο δικαστήριο ως ελαφρυντική περίσταση, λαμβάνεται δε υπόψη από το δικαστικό συμβούλιο, τον ανακριτή ή τον Εισαγγελέα κατά τη λήψη ή αντικατάσταση περιοριστικών ή άλλων μέτρων. Στην οικεία δικαστική απόφαση, βούλευμα ή διάταξη γίνεται ρητή μνεία με συνοπτική αιτιολογία περί των ανωτέρω, τα οποία μπορούν να συνιστούν εν όλω ή εν μέρει δίκαιη ικανοποίηση για την καθυστέρηση της ποινικής διαδικασίας.