Άρθρο 01: Δικαιούμενοι στην άσκηση αιτήσεως

Οποιοσδήποτε από τους διαδίκους, εκτός από το Δημόσιο και τα δημόσια νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστούν κυβερνητικούς οργανισμούς κατά την έννοια του άρθρου 34 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έλαβε μέρος σε δίκη ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μπορεί να ζητήσει με αίτηση δίκαιη ικανοποίηση προβάλλοντας ότι η διαδικασία για την εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε αδικαιολόγητα και συγκεκριμένα ότι διήρκεσε πέραν του ευλόγου χρόνου που απαιτείται για τη διάγνωση των πραγματικών και νομικών ζητημάτων που ανέκυψαν στη δίκη.

  • 20 Ιουνίου 2013, 07:27 | Μαρτίνοβιτς Στέργιος

    Επίσης, θα πρέπει να ορισθεί από τον ίδιο τον νομοθέτη, τουλάχιστον κατά τρόπο ενδεικτικό, τί θεωρείται «δίκη» ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για παράδειγμα, η καθυστέρηση έκδοσης απόφασης Τμήματος επί αιτήσεως ανάκλησης Πράξης Κλιμακίου επί προσυμβαρτικού ελέγχου είναι «δίκη»? Είναι βέβαιο ότι για όλες τις αρμοδιότητες του ΕΣ, πλην των καταλογισμών και των συνταξιοδοτικών διαφορών, θα αναπαραχθεί η χρονίζουσα και πλέον γραφική προβληματική περί της δικαιοδοτικης φύσης των αρμοδιοτήτων του ΕΣ. Καλό θα ήταν ο συντάκτης της προτεινόμενης ρύθμισης να πάρει θέση εξ αρχής. Άλλωστε,κατά το ήδη ισχύον δίκαιο (βλ. ενδ. άρ. 2 ΚΔΔιακ) υποχρέωση αποζημίωσης του Ελ. Δημοσίου, μπορεί θεμελιωθεί και επί καθύστερήσεων διεκπεραίωσης «διοικητικών» υποθέσεων των πολιτών.

  • 20 Ιουνίου 2013, 07:49 | Μαρτίνοβιτς Στέργιος

    Θα πρέπει να διευκρινισθεί από τον νομοθέτη εάν χωρεί παραδεκτώς κοινή αίτηση περισσοτέρων ομοδίκων της δίκης που καθυστέρησε, καθώς και εάν στην περίπτωση αυτή αρκεί η καταβολή ενός παραβόλου 200ευρώ.