Κεφάλαιο Δ:Τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας

Άρθρο 31
Η παράγραφος 1 του άρθρου 70 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 83 του ν.4139/2013 (Α’74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Είναι απαράδεκτη η άσκηση δεύτερης προσφυγής από τον ίδιο προσφεύγοντα κατά της αυτής πράξης ή παράλειψης. Κατ» εξαίρεση επιτρέπεται η άσκηση δεύτερης προσφυγής όταν η πρώτη έχει απορριφθεί τελεσιδίκως για λόγους τυπικούς, εκτός από την περίπτωση της απόρριψης αυτής ως εκπρόθεσμης και των περιπτώσεων εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 28 παρ.3, 139Α και 277 παρ.1 του παρόντος Κώδικα. Η προσφυγή αυτή ασκείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της τελεσίδικης απόφασης και τα αποτελέσματα της άσκησης της ανατρέχουν στον χρόνο άσκησης της πρώτης».

Άρθρο 32
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 126 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής:
«Αν ο διάδικος δεν τήρησε την παραπάνω υποχρέωσή του και το Δημόσιο παρίσταται ενώπιον του Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της προσφυγής και δεν αντιλέγει, αίρεται το κατά τα ανωτέρω απαράδεκτο και το Δικαστήριο προχωρεί κανονικά στην εκδίκαση της προσφυγής».

Άρθρο 33
Η παράγραφος 1 του άρθρου 126 Α του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως, τελικά, ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 51 του ν. 4055/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το δικαστήριο, με απόφαση που λαμβάνεται σε συμβούλιο, και σε υποθέσεις αρμοδιότητας μονομελούς δικαστηρίου ο οριζόμενος δικαστής, με απόφασή του μπορεί να απορρίπτει ένδικα βοηθήματα και μέσα που είναι προδήλως απαράδεκτα ή αβάσιμα και να παραπέμπει, όταν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 12 παρ. 2, στο αρμόδιο δικαστήριο υποθέσεις οι οποίες έχουν εισαχθεί σ’ αυτό αναρμοδίως. Με την ίδια απόφαση απορρίπτεται ή παραπέμπεται κατά περίπτωση και η τυχόν εκκρεμής αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας».

Άρθρο 34
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής :
«Οι υποθέσεις που αναβάλλονται κατά τη συνεδρίαση του δικαστηρίου, στη μεταβατική του έδρα και στην οποία παρίστανται όλοι οι διάδικοι, μπορεί να εκδικάζονται στην κύρια έδρα του δικαστηρίου , εφόσον οι διάδικοι συναινούν».
Άρθρο 35
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 142 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ) ανακληθεί ή ακυρωθεί η προσβαλλόμενη διοικητική πράξη, από τη Διοίκηση».
Άρθρο 36
Στο άρθρο 199 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας προστίθεται νέα παράγραφος 3 – και οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5 – ως εξής :
«3. Αντιρρήσεις κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης δικάζονται από το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο . Αρμόδιο κατά τόπο είναι το δικαστήριο του τόπου της εκτέλεσης , εφόσον μετά την επίδοση της επιταγής ακολούθησαν και άλλες πράξεις της εκτελεστικής διαδικασίας , αλλιώς το δικαστήριο του τόπου έκδοσης της απόφασης . Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας».