Άρθρο 01: Μετά το άρθρο 272 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α’ 97) προστίθεται τρίτο τμήμα με τίτλο «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ» και άρθρα 272Α έως 272Ι ως εξής:

ΤΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Άρθρο 272Α
Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής

Η έκδοση διαταγής πληρωμής για χρηματικές αξιώσεις μη αμφισβητούμενες κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 805/2004 (EE L 143) μπορεί να ζητηθεί εφόσον: α) πηγάζουν από διοικητική σύμβαση που έχει συναφθεί στο πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής, κατά την έννοια της υποπαραγράφου Ζ.3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) και β)έχει ολοκληρωθεί ο προληπτικός έλεγχος της σχετικής δαπάνης και έχει αποβεί θετικός για την πληρωμή της.

Άρθρο 272Β
Καθύλην και κατά τόπο αρμοδιότητα

Αρμόδιος να εκδώσει διαταγή πληρωμής είναι το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο της έδρας του αντισυμβαλλόμενου φορέα, κατά του οποίου ζητείται η έκδοσή της και προκειμένου για το Δημόσιο, της έδρας της υπηρεσίας που συμβλήθηκε για λογαριασμό του (εφεξής «αντισυμβαλλόμενος»).

Άρθρο 272Γ
Αίτηση, κοινοποίηση, αποδεικτικά έγγραφα

1. Η διαταγή πληρωμής εκδίδεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου της αξίωσης. Η αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα ή τον πληρεξούσιο δικηγόρο και κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Για την κατάθεση συντάσσεται πράξη πάνω στην κατατιθέμενη αίτηση, η οποία διαλαμβάνει τη χρονολογία της κατάθεσης, το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που την παρέλαβε και του προσώπου που την κατέθεσε, καθώς και τον αριθμό της καταχώρισης της αίτησης στο οικείο βιβλίο ή στο ειδικό πρωτόκολλο κατάθεσης, κατά περίπτωση, υπογράφεται δε από τον υπάλληλο που την παραλαμβάνει και από τον καταθέτη.

2. Η αίτηση πρέπει να περιέχει: α) το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο στο οποίο απευθύνεται και τα λοιπά στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 45, β) τα πλήρη στοιχεία εκείνου, κατά του οποίου ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής, γ) αίτημα για την έκδοση διαταγής πληρωμής και δ) την αιτία πληρωμής και το ακριβές ποσό, κατά κεφάλαιο και τόκους.

3. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και να επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η αξίωση και το ύψος της.

4. Η αίτηση συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου, από παράβολο σε ποσοστό ίσο προς το ένα τοις χιλίοις επί του ζητούμενου ποσού, με ελάχιστο ύψος το ποσό των εκατό (100,00) ευρώ και ανώτατο το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ.
5. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με επιμέλεια του αιτούντος, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεσή της. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να προσκομίσει στη γραμματεία του δικαστηρίου, εντός τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της αίτησης, βεβαίωση της υπηρεσίας, που είναι αρμόδια για την εκκαθάριση και την έκδοση της εντολής πληρωμής, ως προς την ολοκλήρωση ή μη και το αποτέλεσμα του προληπτικού ελέγχου. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου τεκμαίρεται ότι ο προληπτικός έλεγχος έχει ολοκληρωθεί και αποβεί θετικός. Σε περίπτωση εφαρμογής του τεκμηρίου του προηγουμένου εδαφίου, η συνδρομή της συγκεκριμένης προϋπόθεσης μπορεί να αμφισβητηθεί με την ανακοπή του άρθρου 272Η.

Άρθρο 272Δ
Έκδοση διαταγής πληρωμής

1. Για την έκδοση της διαταγής πληρωμής δεν γίνεται συζήτηση στο ακροατήριο.

2. Το δικαστήριο εκδίδει το ταχύτερο, και πάντως μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την κατάθεση της κατά την παράγραφο 5 του προηγούμενου άρθρου βεβαίωσης ή από την άπρακτη παρέλευση της οριζόμενης από την ίδια παράγραφο προθεσμίας, τη διαταγή πληρωμής, κατά το μέρος που πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή της και διατάσσει τον καθού να πληρώσει το οφειλόμενο ποσό και τα δικαστικά έξοδα.

3. Το δικαστήριο απορρίπτει την αίτηση εάν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοσή της. Η απόρριψη της αίτησης σημειώνεται επ’ αυτής με σύντομη αναφορά του λόγου απόρριψης.

4. Σε περίπτωση συνολικής ή μερικής απόρριψης της αίτησης δεν αποκλείεται η άσκηση αγωγής ή προσφυγής ή η υποβολή νέας αίτησης.

Άρθρο 272Ε
Περιεχόμενο της διαταγής πληρωμής

1. Η διαταγή πληρωμής καταρτίζεται εγγράφως και πρέπει να περιέχει: α) το δικαστήριο και το ονοματεπώνυμο του δικαστή που την εκδίδει, β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, τη διεύθυνση κατοικίας, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοσή της και , εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας και τον αριθμό φορολογικού μητρώου, γ) τα πλήρη στοιχεία του καθ’ ου, δ) την αιτία της πληρωμής, ε) το ποσό που πρέπει να καταβληθεί, στ) διαταγή πληρωμής, ζ) υπόμνηση προς τον καθού ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 272 Η και η) υπογραφή του δικαστή.

2. Υπόδειγμα διαταγής πληρωμής με το ως άνω περιεχόμενο μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία αναρτάται σε πίνακα ανακοινώσεων ή στην οικεία ιστοσελίδα.

Άρθρο 272ΣΤ
Επίδοση της διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται στον καθ’ ου, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της, με επιμέλεια του αιτούντος. Όταν αντισυμβαλλόμενος φορέας είναι το Δημόσιο, η διαταγή πληρωμής επιδίδεται και στον Υπουργό Οικονομικών, μέσα στην ίδια προθεσμία. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η διαταγή πληρωμής παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Αντίγραφο της σχετικής έκθεσης επίδοσης κατατίθεται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής. Ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να καταχωρίσει την ημεροχρονολογία της επίδοσης της διαταγής πληρωμής στο οικείο βιβλίο δημοσιεύσεων.

Άρθρο 272Ζ

Εκτελεστότητα της διαταγής πληρωμής

Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Άρθρο 272Η

Ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής

1. Εκείνος κατά του οποίου εκδίδεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επίδοσή της, να ασκήσει ανακοπή ενώπιον του δικαστηρίου, που είναι αρμόδιο κατά τις γενικές διατάξεις για την αξίωση, η οποία αποτελεί τη νόμιμη αιτία έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφα των εγγράφων, τα οποία αποδεικνύουν την αξίωση, παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής έως την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής ή έως την άσκηση αυτής, κατά την παρούσα παράγραφο.

2. Η ανακοπή ασκείται με δικόγραφο, το οποίο, μαζί με τρία (3) αντίγραφα, κατατίθεται στη γραμματεία της κύριας έδρας του δικαστηρίου, στο οποίο απευθύνεται. Το δικόγραφο της ανακοπής, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 45, πρέπει απαραιτήτως να περιέχει σαφείς και συγκεκριμένους λόγους, καθώς και συγκεκριμένο αίτημα.

3. Ως προς την προδικασία, που πρέπει να τηρηθεί, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 126 έως και 128 και 130 έως και 131. Ως προς την κύρια διαδικασία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 132 έως και 137 και 139 έως και 143. Υπομνήματα των διαδίκων για την ανάπτυξη των ισχυρισμών τους κατατίθενται στη γραμματεία το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά τη συζήτηση. Μέσα σε προθεσμία μιας (1) ημέρας από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, ο αντίδικος εκείνου που κατέθεσε το υπόμνημα μπορεί να αντικρούσει τις απόψεις που αναπτύχθηκαν με το υπόμνημα του αντιδίκου του. Η γραμματεία βεβαιώνει στο σώμα του υπομνήματος την ημερομηνία της κατάθεσής του.

4.Όποιος έχει σχετικό έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει κύρια ή πρόσθετη παρέμβαση στην επί της ανακοπής δίκη. Για την άσκηση της παρέμβασης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 112 έως και 114 του Κώδικα αυτού.

5.Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη διαταγή πληρωμής κατά το νόμο και την ουσία στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της. Κατ’ εξαίρεση, ο κατά το νόμο έλεγχος της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής χωρεί και αυτεπαγγέλτως, εκτεινόμενος στο σύνολό της, προκειμένου να διακριβωθεί: α) αν η διαταγή εκδόθηκε αναρμοδίως ή β) αν υπάρχει παράβαση δεδικασμένου. Ισχυρισμοί, που αφορούν την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απόσβεση, την παραγραφή ή το χαρακτήρα ως μη αμφισβητούμενης της αξίωσης, για την ικανοποίηση της οποίας εκδόθηκε η διαταγή πληρωμής, μπορούν να προβάλλονται με την ανακοπή και πρέπει να αποδεικνύονται αμέσως.

6. Η προθεσμία και η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής. Το δικαστήριο, όμως, ενώπιον του οποίου εκκρεμεί η ανακοπή, μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 206 επ. να χορηγήσει αναστολή έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής, για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 208 του Κώδικα αυτού.

7. Η επίδοση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής μπορεί να γίνει είτε στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής είτε σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται, στη διεύθυνση που αναφέρεται στη διαταγή πληρωμής, εκτός αν γνωστοποιήθηκε εγγράφως μεταβολή της στη γραμματεία του δικαστηρίου, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής.

Άρθρο 272Θ
Απόφαση επί της ανακοπής

1. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί παραδεκτά και είναι βάσιμη, το δικαστήριο ακυρώνει εν όλω ή εν μέρει τη διαταγή πληρωμής. Διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωμής.

2. Αν παρέλθει άπρακτη η κατά το άρθρο 272Η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής ή ο ανακόπτων παραιτηθεί από την ασκηθείσα ανακοπή, πριν την εκδίκασή της, η διαταγή πληρωμής υπόκειται μόνο σε αίτηση αναθεώρησης, εφαρμοζομένων αναλόγως των άρθρων 101 επ. .

Άρθρο 272Ι
Διακοπή και αναστολή της παραγραφής

1. Η επίδοση της διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή της σχετικής αξίωσης.
2. Αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, η παραγραφή θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωμής έως τη δημοσίευση οριστικής απόφασης επί της ανακοπής του άρθρου 272Η.

 • 22 Οκτωβρίου 2014, 20:26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

  Μια ακόμα βλαπτική νομοθετική πρωτοβουλία όσων προσπαθούν να κάνουν μεταρρυθμίσεις στα δικονομικά τα τελευταία χρόνια .
  Δεν χρειαζόμαστε πια τέτοιες νομοθετικές ρυθμίσεις.

  Αρκούσε το ισχύον και υπάρχον νομοθετικό καθεστώς.

  Και επειδή αναφερόμαστε σε αυτό το σχέδιο νόμου που δεν πείθει ότι γίνεται για το καλό του πολίτη , σημειώνω ότι και κάποιος άλλος που εξέθεσε άποψη: προτιμάται-υιοθετείται ως αρμόδιο καθ’ ύλη και κατά τόπο το διοικητικό πρωτοδικείο (Μονομελές) -> το σκέφθηκε καλά αυτός που το πρότεινε; προφανώς δεν έχει γνώση και εμπειρία ως μαχόμενος δικηγόρος και φυσικά δεν γνωρίζει :ότι δεν υπάρχουν διοικητικά πρωτοδικεία σε κάθε νομό ή σε κάθε έδρα πρωτοδικείου (πολιτικού-ποινικού) -> δηλαδή σημαίνει εκ των πραγμάτων ταλαιπωρία μεγαλύτερη και έξοδα για τον πολίτη . ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ.

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
  α272Α
  μόνο ο «ποιητής» γνωρίζει τι θέλει να πει όσον αφορά τις προυποθέσεις!-> γίνεται χρήση όρων όπως εμπορική συναλλαγή και ως απααίτητος όρος ο προληπτικός έλεγχος ! -> δηλαδή πρόσθετα εμπόδια , ενώ θα αναμένουμε τη νομολογία να μας ερμηνεύσει τι θέλει να πει ο «ποιητής» (που προφανώς δεν γνωρίζει από δικονομία στην Ελλάδα)

  α272Β
  τα αναφέρω ανωτέρω!

  α272Γ
  απαράδεκτες οι ρυθμίσεις των παρ. 4 και 5 -> πρόσθετα εμπόδια και διαδικαστικά βάρη στο πολίτη

  οι λοιπές ρυθμίσεις πρέπει να εναρμονιστούν με όσα ορίζονται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

  κ.κ. με όλα αυτά που προτείνετε οδηγείτε σε ξεχαρβάλωμα το ελληνικό δικονομικό σύστημα και προσθέτετε βάρη στον πολίτη-διοικούμενο

 • 22 Οκτωβρίου 2014, 15:08 | Παναγιώτης Δανιάς

  Η συμμόρφωση με το Κοινοτικό Δίκαιο είναι πάντοτε σε θετική κατεύθυνση. Οι νέοι συνάδελφοι, απόφοιτοι της Ε.Σ.ΔΙ.Λ. είναι επαρκώς ενημερωμένοι, τόσο στα θέματα της «υποκείμενης αιτίας», όσο και του προληπτικού ελέγχου, ενώ και τα συμφέροντα του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. προστατεύονται άριστα από την θέσπιση της ανακοπής και της αίτησης αναστολής που την συνοδεύει. Θετικό είναι επίσης ότι προβλέπεται η τυποποίηση του τίτλου με μέριμνα της Γ.Επιτροπείας, ώστε να είναι ενιαίος για όλη τη Χώρα. Θα πρέπει βέβαια να ληφθεί μέριμνα για την πλήρη στελέχωση των Διοικητικών Δικαστηρίων με Δικαστές και Γραμματείς, ώστε να επιτύχει αυτή η νέα αρμοδιότητα. Παναγιώτης Δανιάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ., μέλος του Δ.Σ. της Ενωσης Διοικητικών Δικαστών.

 • 22 Οκτωβρίου 2014, 09:51 | Κωνσταντίνος Θεογιάννης

  Είναι άστοχη η διάταξη του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, με την οποία φέρεται να καθιδρύεται αρμοδιότητα εκδόσεως των διαταγών πληρωμής κατά του Ελληνικού Δημοσίου και των ΝΠΔΔ το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο, δοθέντος ότι Μονομελή Διοικητικά Πρωτοδικεία δεν λειτουργούν στην έδρα κάθε νομού, με αποτέλεσμα τόσον οι δικηγόροι όσο και οι πελάτες τους να διανύουν μεγάλο αριθμό χιλιομέτρων, προκειμένου να μεταβούν από την έδρα του Πρωτοδικείου στην έδρα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου, όσες φορές χρειαστεί εωσότου τελεσιδικήσει η υπό έκδοση διαταγή πληρωμής, ήτοι μια φορά θα μεταβούν για την κατάθεση της αίτησης, δευτέρα φορά θα μεταβούν για την λήψη αντιγράφου προς επίδοση στο Ελληνικό Δημόσιο προς γνώση και δια τας νόμιμους συνεπείας και τρίτη φορά για τη λήψη απογράφου προς εκτέλεσιν της διαταγής πληρωμής σε περίπτωση μη εξοφλήσεως. Φρόνιμο λοιπόν τυγχάνει, όπως καθοριστεί αποκλειστική αρμοδιότητα εκδόσεως των ειρημένων διαταγών πληρωμής από τα Πολιτικά Μονομελή Πρωτοδικεία ή αναλόγως ποσού και από τα Ειρηνοδικεία της έδρας του Νομού, ως άλλωστε συμβαίνει και σήμερα, όταν τα χρέη του Δημοσίου και των ΟΤΑ προέρχονται από συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου δια την είσπραξιν των εκ τούτων οφειλών προς τους ιδιώτες, ούτοι καταφεύγουν στα Πολιτικά Δικαστήρια. Τυχόν δε εμμονή της Πολιτείας στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου θα οδηγήσει εις αποθάρρυνσιν των Ελλήνων πολιτών να καταφύγουν στην είσπραξη των απαιτήσεών τους ενόψει του γεγονότος ότι θα απαιτηθεί μεγαλυτέρα δαπάνη δια την μετάβασίν των προς διεκδίκηση εις τόπον έδρας Δικαστηρίου αλλαχού της έδρας των Δικαστηρίων της κατοικίας των. Διά τους ανωτέρω λόγους δέον όπως ληφθεί σοβαρώς υπόψιν η άνω παρατήρησις προς μεγίστη ικανοποίηση των ενδιαφερομένων αλλά και των δικηγόρων, οι οποίοι θα δύνανται ευκόλως να διεκδικήσουν άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις τας έναντι του Δημοσίου και των ΟΤΑ απαιτήσεις των εις την έδρα των Δικαστηρίων, όπου ασκούν το λειτούργημά των. Σημειωθείτο τέλος ότι ουδέποτε μέχρι σήμερον τα Διοικητικά Πρωτοδικεία ησχολήθησαν λόγω αρμοδιότητας τινός με έκδοσιν εξ οιασδήποτε αιτίας διαταγών πληρωμής και ούτω θα απαιτηθεί κατά την γνώμη μου μεγάλο χρονικό διάστημα εγκλιματισμού των υπηρετούντων εις ταύτα δικαστών προσαρμογής εις την προβλεπομένη αστόχως νέα αρμοδιότητα.

 • 22 Οκτωβρίου 2014, 05:23 | ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

  Στον 21ο αιωνα που ζουμε ειναι παραλογο , να αποστελουμε τα εγγραφα με μεθοδους του 1800 που και την γραφειοκρατεια συντηρουν και το κοστος προσαυξανουν και χρονοτριβουν. Πιστευω οτι με e-mail ή με fax , πρεπει να ειδοποιειται ο αντισυμβαλλομενος , και ο Υπουργος απευθειας και με ευθυνη του δικαστηριου. Αναλογιστειτε την οικονομια και την μειωση της γραφειοκρατειας, που μπορει να επελθει .

 • Άρθρο 272Α
  Θα πρέπει να αντιμετωπισθεί η περίπτωση, που ο αντισυμβαλλόμενος Δημόσιος φορέας δεν προωθεί τον προληπτικό έλεγχο της σχετικής δαπάνης, είτε με σκοπό να καθυστερήσει την εξόφληση αυτής, είτε και για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Κατά συνέπεια θα πρέπει να προβλεφθεί σχετική διάταξη, που να προβλέπει, ότι, εάν εντός προθεσμίας τόσο (π.χ. 15 ημερών) ημερών δεν προωθηθεί η σχετική δαπάνη για προληπτικό έλεγχο να παρέχεται το δικαίωμα να ασκηθεί το ένδικο μέσο της έκδοσης διαταγής πληρωμής. Επίσης θα πρέπει να εξετασθεί εάν είναι σωρευτικές οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων α και β, ή η κάθε μία χωριστά. Θα διευκόλυνε να είναι χωριστές προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που δικαιωθεί ο ενδιαφερόμενος που υπέβαλε την αίτηση για την έκδοση διαταγής πληρωμής θα πρέπει να επιστραφεί η αξία του παράβολου.

  Άρθρο 272Γ παραγρ. 4
  Το ποσό του παράβολου του ανώτατου ορίου των 5000 είναι υπερβολικό για τις παρούσες συνθήκες λόγω έλλειψης ρευστότητας εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.

  Άρθρο 272Η
  Για την αίτηση ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής θα πρέπει, για λόγους ίσης μεταχείρισης και επειδή πολλές φορές δεν υπάρχει νόμιμο έρεισμα και ελπίδα ευδοκίμησης του ασκούμενου ειδικού μέσου να προβλεφθεί και εδώ αντίστοιχο παράβολο του ως άνω άρθρου 272Α όπως για την αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής.

  Άρθρο 272Η παραγρ. 4
  Επίσης για τους προαναφερόμενους λόγους και για την άσκηση κύριας ή πρόσθετης παρέμβασης στην επί της ανακοπής δίκης θα πρέπει να προβλεφθεί ανάλογο παράβολο.

  Τα προαναφερόμενα αποβλέπουν στην ομαλή, κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης, εξέλιξη .

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 6973020904

 • 20 Οκτωβρίου 2014, 20:15 | Γεώργιος Μάτσος

  Πολλά περίεργα σε αυτόν τον «νεό» θεσμό, που «ίσχυε» από το 2009 μέχρι το 2011, οπότε και μεταβλήθηκε διαδοχικά η νομολογία του Αρείου Πάγου. Παράβολο 1 τοις χιλίοις, ερώτημα προς το Δημόσιο για το αν έχει γίνει η εκκαθάριση της απαίτησης (και γιατί να απαντήσει θετικά;;;), ειδικές διατάξεις που παρεκκλίνουν «επικίνδυνα» από τις γενικές διατάξεις για την διαταγή πληρωμής, άρα, υπάρχουν για να ευνοούν το διαδικαστικό λάθος, όλα μαρτυρούν ότι το νομοσχέδιο συντάχθηκε με τρόπο που να μην επιτρέπει την υλοποίηση του δικαιώματος του πολίτη. Να αγανακτήσουμε ή όχι;