Άρθρο Δέκατο

Στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους που ανήκουν στο διοικητικό προσωπικό των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων δικαιωμάτων χορηγείται, εκτός από το βασικό μισθό και τις λοιπές προβλεπόμενες αποδοχές τους, και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 18 του ν. 4354/2015 όπως ισχύει. Το ποσό του επιδόματος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει την 1.7.2016.