Άρθρο 03 – Τροποποιήσεις του ν. 3500/2006

1. Στην περίπτ. α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3500/2006, μετά τη λέξη «συζύγους» προστίθεται η φράση «ή πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης».
2. Η περίπτ. γ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται και στην μόνιμη σύντροφο του άνδρα ή στον μόνιμο σύντροφο της γυναίκας και στα τέκνα, κοινά ή ενός εξ αυτών, ως και στους τέως συζύγους και στα μέρη συμφώνου συμβίωσης που έχει λυθεί.».
3. Στην περιπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3500/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του προγράμματος εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 13.».
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3500/2006 μετά τη φράση «δικαστικό συμβούλιο» προστίθεται η εξής φράση:
«ή από τον εισαγγελέα που έχει επιληφθεί της υπόθεσης με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του συμβουλίου πλημμελειοδικών».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3500/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο περιοριστικός όρος που έχει επιβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου είναι δυνατόν να ανακληθεί, αντικατασταθεί ή τροποποιηθεί από το αρμόδιο δικαστικό όργανο που τον επέβαλε, με αίτηση του κατηγορουμένου, στην οποία αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η ανάκληση, αντικατάσταση ή τροποποίηση του ή και αυτεπαγγέλτως αν εκλείψουν οι λόγοι επιβολής ή προκύψει λόγος αντικατάστασης του όρου.».

 • Αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη βιασμού και κατάχρησης σε ασέλγεια (αρ. 8 και 17 του Ν.3500/2006)

  Στο Άρθρο 17, παρ. 1 του Ν.3500/2006 αναφέρεται «Η ποινική δίωξη για τα εγκλήματα των άρθρων 6, 7, 9 και 10 ασκείται αυτεπαγγέλτως». Πρέπει να προστεθεί και το άρθρο 8 του Ν.3500/2006 (Βιασμός και κατάχρηση σε ασέλγεια) καθώς:
  • το άρθρο 55, παρ. 1 της Σύμβασης ορίζει: «τα Μέρη διασφαλίζουν ότι οι ανακρίσεις ή η δίωξη των αδικημάτων που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τα Άρθρα 35, 36, 37, 38 και 39 της παρούσας Σύμβασης δεν θα στηρίζονται εξ ολοκλήρου στην αναφορά ή έγκληση που υπέβαλε το θύμα εφόσον το αδίκημα διαπράχτηκε εν όλο ή εν μέρει στο έδαφος του και ότι η διαδικασία δύναται να συνεχισθεί ακόμη κι αν το θύμα ανακαλέσει τη δήλωση ή έγκληση του.»
  • το άρθρο 36 της Σύμβασης αναφέρεται στη Σεξουαλική βία συμπεριλαμβανομένου του βιασμού

 • Ποινική Διαμεσολάβηση (Κεφάλαιο Δ΄: άρθρα 11-14)

  Να καταργηθεί η Ποινική Διαμεσολάβηση από τον Ν.3500/2006 επειδή:
  • η ενδοοικογενειακή βία είναι παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν
  είναι μια προσωπική διένεξη που μπορεί να διευθετηθεί με την παρέμβαση
  ενός αμερόληπτου τρίτου ατόμου (εισαγγελέα)
  o η κακοποίηση είναι συνειδητή επιλογή του δράστη
  o το θύμα ΔΕΝ είναι συνυπεύθυνο με το δράστη για την κακοποίηση που
  υφίσταται
  • όλες οι διαδικασίες αποκαταστατικής δικαιοσύνης προϋποθέτουν ισορροπία
  ισχύος των δύο εμπλεκόμενων μερών: αντίθετα, στην ενδοοικογενειακή βία
  παρατηρείται έντονη ανισορροπία ισχύος μεταξύ δράστη-θύματος. Αυτό
  μπορεί όχι μόνο να οδηγήσει το θύμα να αποδεχτεί την έναρξη ποινικής
  διαμεσολάβησης αλλά και να το εκθέσει σε ακόμα μεγαλύτερο κίνδυνο από
  αυτόν στον οποίο βρίσκεται –ιδιαίτερα εάν υποχρεωθεί να συμμετέχει σε
  θεραπευτικές διαδικασίες μαζί με τον δράστη (π.χ. θεραπεία ζεύγους).

  ΟΜΩΣ
  σε περίπτωση που η Ποινική Διαμεσολάβηση διατηρηθεί, χρειάζεται να προβλεφθεί ένας μηχανισμός που θα διασφαλίζει κατά το δυνατόν την προστασία των θυμάτων, θα ελέγχει την ορθή υλοποίηση των διαμεσολαβήσεων που ξεκίνησαν και θα καταγράφει την πορεία και την έκβασή τους. Προκειμένου να πληρούνται τα άρθρα 49-53 και 55-56 της Σύμβασης απαιτούνται τουλάχιστον, οι παρακάτω τροποποιήσεις:

  Σύμφωνα με το άρθρο 18, παρ. 1 του Ν.3500/2006, με την έναρξη της ποινικής διαμεσολάβησης παύουν αυτομάτως να ισχύουν τυχόν περιοριστικοί όροι ή ασφαλιστικά μέτρα προστασίας που έχει πάρει το θύμα για τον εαυτό της, τα παιδιά ή άλλα άτομα. Προτείνουμε να διαγραφεί η συγκεκριμένη φράση του άρθρου 18 και οι περιοριστικοί όροι να εξακολουθούν να ισχύουν τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα των τριών ετών που διαρκεί η διαδικασία ποινικής διαμεσολάβησης.

  Να προστεθεί άρθρο που θα προβλέπει συστηματική διαδικασία παρακολούθησης της τήρησης των όρων ποινικής διαμεσολάβησης, την οποία θα αναλάβει συγκεκριμένος φορέας προστασίας θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας (όπως επικοινωνία με το θύμα και τον δράστη ανά τακτά χρονικά διαστήματα –π.χ. κάθε 3 μήνες- και δυνατότητα του θύματος να επικοινωνήσει άμεσα με την/τον επαγγελματία που παρακολουθεί την υπόθεσή της). Ο συγκεκριμένος φορέας να ενημερώνεται άμεσα για τις αρχειοθετήσεις υποθέσεων και να αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει άμεσα τον/την αρμόδιο/-α για την άσκηση ποινικής δίωξης εισαγγελέα σε περίπτωση παραβίασης των όρων ποινικής διαμεσολάβησης.
  – Να προστεθεί διαδικασία αξιολόγησης κινδύνου (άρθρο 51 της
  Σύμβασης) ΠΡΙΝ από την διερεύνηση της δυνατότητας έναρξης ποινικής
  διαμεσολάβησης (την οποία θα μπορούσε να διενεργεί ο φορέας που
  παρακολουθεί την πορεία της ποινικής διαμεσολάβησης). Σε περιπτώσεις
  υψηλού κινδύνου να αποκλείεται η ποινική διαμεσολάβηση (εάν αυτό δεν
  είναι αποδεκτό, η παρακολούθηση της τήρησης των όρων να γίνεται σε
  συχνότερη βάση).

  Να απαγορευτεί ρητά η θεραπεία ζεύγους (ή άλλης προσέγγισης που προϋποθέτει τη συμμετοχή του θύματος) ως εκπλήρωση της υποχρέωσης του δράστη να παρακολουθήσει ειδικό συμβουλευτικό-θεραπευτικό πρόγραμμα (άρθρο 11, παρ. 2β) και να απαγορεύεται στους σχετικούς φορείς/επαγγελματίες να προτρέπουν ή να «υποχρεώνουν» το θύμα να συμμετέχει σε τέτοιου είδους θεραπευτικές προσεγγίσεις που ενδέχεται να την εκθέσουν σε μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που ήδη διατρέχει.

  Να ακολουθείται αυστηρά η διαδικασία που περιγράφεται στα άρθρα 11 και 12 του Ν.3500/2006 για τη διερεύνηση της έναρξης ποινικής διαμεσολάβησης ή να προστεθεί στα σντίστοιχα άρθρα περιγραφή και άλλης εναλλακτικής διαδικασίας καθώς σήμερα:
  • η διερεύνηση της έναρξης ποινικής διαμεσολάβησης ανατίθεται στα
  Αστυνομικά Τμήματα ενώ προβλέπεται ρητά ότι την διενεργεί εισαγγελέας
  (αρ. 11, παρ. 1),
  • δεν καλείται πρώτα ο δράστης και μόνο, εφόσον έχει αποδεχτεί τους
  όρους (αρ. 11, παρ. 2α, β & γ) της Ποινικής Διαμεσολάβησης, να
  κληθεί το θύμα για να ερωτηθεί εάν συμφωνεί με την έναρξη Ποινικής
  Διαμεσολάβησης. Αντίθετα, καλούνται δράστης και θύμα κατά τον ίδιο
  χρόνο (κατά παράβαση του άρθρου 12, παρ. 3 και 4 του Ν.3500/2006) και
  μάλιστα χωρίς να έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων το θύμα για την
  παρουσία του δράστη στο χώρο και χωρίς να λαμβάνεται κανένα μέτρο για
  την προστασία του θύματος κατά την αναχώρησή του από το Αστυνομικό
  Τμήμα.
  • Να προστεθεί άρθρο που θα επιτρέπει στο θύμα να συνοδεύεται και να
  υποστηρίζεται από επαγγελματία της επιλογής του σε όλες τις νομικές
  διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης έναρξης της
  διαμεσολάβησης (όπως προβλέπει το άρθρο 55, παρ. 2 της Σύμβασης).

 • Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου (όπως προβλέπει το άρθρο 51 της Σύμβασης)
  • Να προστεθεί νέο άρθρο ή, έστω, παράγραφος στο άρθρο 21 του Ν.3500/2006 που θα προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης επικινδυνότητας. Η αξιολόγηση να πραγματοποιείται άμεσα μετά την αναφορά ενδοοικογενειακής βίας (από ειδικά εκπαιδευμένη/-ο αστυνομικό ή από επαγγελματία άλλου φορέα, συνεργαζόμενου με την Αστυνομία) προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος που διατρέχει το θύμα, τα παιδιά (εφόσον υπάρχουν) και/ή άλλα άτομα.

  •Στα περιστατικά υψηλού κινδύνου να ενεργοποιείται άμεσα μηχανισμός προστασίας (π.χ. επιβολή περιοριστικών όρων του άρθρου 18, παρ. 1 του Ν.3500/2006) και στήριξης (άρθρο 21 του Ν.3500/2006).

  • Άρθρο 21, παρ. 2 του Ν.3500/2006: να διαγραφεί η φράση «εφόσον το ζητήσει το θύμα» και να περιγραφτεί ο τρόπος και ο φορέας (εάν δεν είναι η Αστυνομία) που θα αναλαμβάνει τη διερεύνηση και κάλυψη των άμεσων αναγκών του θύματος και/ή των εξαρτημένων μελών της οικογένειας (π.χ. επείγουσα φιλοξενία, συνοδεία για απομάκρυνση παιδιών ή δράστη από το σπίτι), αμέσως μετά την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας και ενόσω το θύμα βρίσκεται ακόμα στο Αστυνομικό Τμήμα.

 • Άρθρο 11″Προϋποθέσεις» Ν. 3500/2006 προτείνω να προστεθεί εδάφιο σχετικά με τους θύτες ενδοοικογενειακής βίας, όταν είναι εξαρτημένοι από ουσίες (χάπια, ναρκωτικά, αλκοόλ) ή από τζόγο, διαδίκτυο κ.λ.π.:

  όταν κατά τη διαδικασία του ειδικού θεραπευτικού-συμβουλευτικού προγράμματος διαπιστώνεται ύπαρξη οιασδήποτε μορφής εξάρτηση (από ουσίες, ναρκωτικά, αλκοόλ, τζόγο, κ.λ.π.), να παραπέμπεται το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η τέλεση του εγκλήματος ενδοοικογενειακής βίας σε αρμόδιο, εξειδικευμένο, δημόσιο φορέα, όπου λειτουργούν εξειδικευμένα θεραπευτικά προγράμματα.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 18:52 | Ελένη Μητροπούλου

  «Στην περιπτ. β της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3500/2006 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
  «Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της παρακολούθησης του προγράμματος εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 13.»»

  Πώς θα βεβαιώνεται η ολοκλήρωση παρακολούθησης του προγράμματος? Θα έπρεπε να αναγράφεται ρητά η υποχρέωση συμπερίληψης στη δικογραφία βεβαίωσης ολοκλήρωσης, καθώς επίσης οι αρμόδιοι φορείς όπου ο δράστης/η δράστης πρέπει να απευθυνθούν. Επίσης, η αναγκαιότητα, κατά περίπτωση, να ακούγεται και το θύμα, να συμπαρίστανται και οι δύο στη διαδικασία.