Άρθρο 05

Μετά το άρθρο 33 του νόμου 3251/2004 προστίθεται άρθρο 33Α, ως ακολούθως:

«Άρθρο 33Α

Σε περίπτωση που ο εκζητούμενος παραδίδεται υπό τους όρους της περίπτ. δ της παρ. 2 του άρθρου 12 και έχει ζητήσει επανάληψη της διαδικασίας ή έχει ασκήσει κατά της απόφασης ένδικο μέσο, μπορεί να ζητήσει την αναστολή ή τη διακοπή εκτέλεσης της απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ή άλλων ειδικών νόμων.»