Άρθρο 01

Ο τίτλος του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 αντικαθίσταται ως εξής: «Διαβίβαση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης και σχετικών εγγράφων».

Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 3251/2004 προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:

«Κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής εκτέλεσης, ο αρμόδιος εισαγγελέας εφετών της διαβιβάζει αντίγραφο της απόφασης που επιβάλλει ποινή στερητική της ελευθερίας ή μέτρο ασφαλείας στερητικό της ελευθερίας, εφόσον αυτή δεν έχει επιδοθεί στον εκζητούμενο. Η παράδοση του αντιγράφου της απόφασης στο εκζητούμενο πρόσωπο από την αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης δεν συνιστά επίσημη επίδοση της απόφασης και δεν κινεί τις προθεσμίες άσκησης ενδίκων μέσων.»