Άρθρο 03

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του νόμου 3251/2004 καταργείται και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου αυτού αναριθμούνται σε 1 και 2 αντιστοίχως.